දිවි නසා ගැනිම් ක‍්‍රමය විසින් සිදු කරන මිනිස් ඝාතන.


October 22, 2017 12:02 am

දිවි නසා ගැනිම් ක‍්‍රමය විසින් සිදු කරන මිනිස් ඝාතන.


ශී‍්‍ර ලංකාවේ දිවි නසා ගැනිම් බහුතරය පවතින ආර්ථික ක‍්‍රමය විසින් සිදුකරන මිනි මැරීම් ලෙස සැලකිය යුතුය. ඒවා දිවි නසා ගැනිම් ලෙස නම් කිරිම සත්‍ය සැඟවීමකි.
අප එසේ ප‍්‍රකාශ කරන්නේ ඇයි ?
ශී‍්‍ර ලංකාවේ වැඩියෙන්ම දිවි නසා ගන්නේ කවුද ?
මෙයින් පෙනීයන්නේ කුමක්ද ? 70 % ක් දිවි නසා ගන්නේ ආර්ථිකමය දුෂ්කරතා පසුබිමේ බවයි. ඉතිං පවතින වෙළඳපොළ ආර්ථික ක‍්‍රමය පාපිෂ්ඨ බව පැවසීම පාපයක් වන්නේ කෙසේද ?
මේ බලන්න ශී‍්‍ර ලංකාවේ දිවි නසා ගැනිම්.
ශී‍්‍ර ලංකාවේ ආර්ථික ක‍්‍රමය මිනිසුන් දිවි නසා ගැනිමට පෙළාඹවන ආර්ථීක ක‍්‍රමයකි. දෙවියන්ගේ අභිමතය වු ආර්ථික ක‍්‍රමය වන්නේ මිනිසුන් සතුටින් ජීවත් වන ආර්ථීක ක‍්‍රමයකි. ඔවුන්ට ජීවත් වීමට අවැසි වටපිටාව ඉන් නිර්මාණය කරදිය යුතුය.
තරඟකාරි වෙළඳ පොළ ආර්ථික ක‍්‍රමය තුළ මිනිසුන්ගේ අපෙක්ෂා දල්වන නමුත් ඒ අපෙක්ෂා ඉටුකරගත හැකි ආර්ථීකයක් මිනිසුන්ට තිළිණ නොකරයි. මිනිසුන් තම සිහින සඳහා අසිමාන්තිකව වෙසෙන තත්වය ඉතා කනගාටුදායක තත්වයකි.
ශී‍්‍ර ලංකාවේ දිවි නසා ගැනිම් පසුගිය දශක දෙක තුළ කෙමෙන් කෙමෙන් අඩු වී තිබීම ගැන අපට රටක් ලෙස සතුටු විය හැකි බව සැබෑවකි. එහෙත් සිය දිවි නසා ගැනීමට තැත් කිරිම් එතරම් පහත ගිය බවක් දැකිය නොහැකිය. නමුත් ඒ සඳහා යොදාගන්න මාර්ග අවහිර වීම, රොහ්ල් සේවා කාර්්‍යකෂව වීම, ජනතාව දැනුවත් වීම ආදිය නිසා දිවි නසා ගන්නා ප‍්‍රමාණය අඩු වී තිබේ.
නමුත් තවමත් රට තුළ දිනකට 8-9 අතර ප‍්‍රමාණයක් දිවි නසා ගැනීම නිසා මරණයට පත්වීම ජීවිතයේ අගය කියාදෙන ධර්මයක් අදහන රටක් ලෙස අපිට සතුටු විය නොහැකිය.
‘‘ජීවත් වන හැටි පෙන්වා දෙන දේව ධර්මයක්’’ මේ යුගයට අවශ්‍යය වේ.

න්‍ැිමිඑදා්හික 34 සතිය 2017 ඔක්තෝම්බර් 22


© 2017 Mahinda Namal. All rights reserved | Developed By - ideasoft with Tharuka Fernando and Sankhaja Arthasad - 0785157696