අරමුණු-

1. මෙරට තුල කිතු දහමේ විමුක්ති හරයට අදාලව සිදුවන සියලු ආකාර ක්‍රියාකාරකම් හි තොරතුරු රැස්කිරිම.

2. මෙරට තුල කිතු දහමේ විමුක්ති හරයට අදාලව ක්‍රියාකරන සංවිධාන හා පුද්ගලයින්ගේ අත්දකිම් වල ආලෝකය එකිනෙකා සමඟ බෙදා ගැනිම

3. මෙරට තුල විවිධ භාෂා කතා කරන විවිධ ප්‍රදේශ තුල ජීවත්වන, විවිධ සභාවන්, නිකායන්, සංවධානවලට අයත් ප්‍රගතිශීලින් අතර ඒකාබද්ධතාවයක් ඇති කිරිම.

4. කිතු දහමේ විමුක්ති හරයට අදාල සාක්ෂි දැරිම්, දිරිගැන්වීම, ඒකාබද්ධ කිරිම.

5. මෙරට තුල කිතු දහමේ විමුක්ති හරයට අදාල යෙදිම් විදේශයන් සමඟ බෙදා ගැනිම.

6. විදේශයන් හි සිදුවන විමුක්තිගාමි කිතුනු සාක්ෂි දැරිම්, පොත්පත්, ප්‍රකාශන, ලිපිලේඛන ආදිය පිළිබඳ තොරතුරු මෙරටට හඳුන්වාදීම.

7. එදිනෙදා දේවවචනයට අදාල මෙනෙහි කිරිම් සඳහා ආලෝකයක් සැපයීම.

8. විමුක්තිගාමි අන්තර් ආගමික සංවාදය හා සහයෝගය වර්ධනයට දායකවීම.

මෙහෙවර

ක්‍රිස්තියානියේ විමුක්ති අධ්‍යාත්මිකත්වය මත පිහිටා නිවහල් ජීවිතයක් හා ආදරනීය ලෝකයක් ගොඩනැගිමට ගුරුවරයෙක්, ප්‍රචාරකයෙක් උද්ඝෝෂකයෙක් වශයෙන් දිවැසිවර මෙහෙවරක නිරතවීම.

දැක්ම

විවිධ කරිස්මාවන් තුළ එකම සිහිනයක්. ඔව්, ප්‍රේමනීය ලෝකයක් ගොඩනැඟිය හැකියි.

© 2017 Mahinda Namal. All rights reserved | Developed By - ideasoft with Tharuka Fernando and Sankhaja Arthasad - 0785157696