මරිය තුමි වගේ වුනොත් බැඳලා හමාරයි.

තම ආගමේ කෙනෙකු විවාහ කර...

Read more ...
"නිදහසේ" සමිඳුන්ව ම තෝරාගනිමු.

"එකම දෙවියන්" යනු නිකම්ම...

Read more ...
දේව ස්වරූපය හා ජාතිවාදය

මනුෂ්‍යත්වයේ පොදු සාධකය...

Read more ...
මැවුම්කරු පැසසීමේ හරය

ජලය මැවීම ගැන දෙවිඳුන්ට...

Read more ...
ඇයි දෙවියන් අපිට මෙහෙම කෙරුවේ - 3

එතකොට වැඩිවියට පත්වීම...

Read more ...