දේව රාජය හඳුනාගන්න. ඒ් සඳහා වැයවන්න.

ඉරුදින සුපුවත 

...Read more ...
ධනවාදය හා ක්‍රිස්තියානිය - 3

ආගමික ආයතන වලට ලැබෙන රාජ්‍ය...

Read more ...
පීඩිතයෝ අත්හැර දමනු ලැබු දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද කරඬු වෙති.

ජේසු තුමා යනු අප වෙනුවෙන්...

Read more ...
(වැඩකාර) ළමයෙකුගේ කට උත්තරයක්.

අද ළමා ශ්‍රමය පිටුදැකීමේ...

Read more ...