අනෙකා උදෙසා දිවි කුසුම පුද කළ කුඩා මල මේරි ඇග්නෙටා සොයුරිය'

මේ 2018...

Read more ...
දිවැසිවරය රැකියාවක් නොවේ.

ඉරුදින සුපුවත

Read more ...

රුදුරු වුනේ අැයි හිමි සඳුනි !

පුරුෂයා ස්ත්‍රීයට...

Read more ...
ගෝලීය උණුසුම හා ලංකාවේ නියඟය.

පල්ලියේ මංගල්‍ය වලට වැය...

Read more ...