විරෝධතා ඇතිවීම යහපත් දෙයක්. ඒවා බලාපොරොත්තු සුන්වීම හේතුකොට ඇතිවන ප්‍රතික්‍රියාවන්. පැවිදි සොයුරියන්ට හඬක් නොමැති වූ හෙයින් ඔවුන්ට නිහඬව දරා ගැනීමට හා වේදනා විඳීමට සිදුවුණා.

මිනිස්සු තමාට කැමැත්තක් අැති වූ ගැහැණිය තමන්ව ප්‍රතික්ෂේප කළාම අැයව මරා දමනු වෙනුවට අැය ජීවිත කාලය පුරාම විඳවනවා දැකිෙමන් තෘප්තිමත් වෙනවා. ඔවුන් එ් ගැහැනියගේ අාත්මය, සමාජ ජීවිතය අැගේ සිහින, අනාගතය අරමුණ විනාශ කිරීමෙන් ලොකු සතුටක් ලබනවා.... 

ගෘහස්ථ හිංසනය බරපතල වරදක් වන රටක හිංසකයා වෙනුවට හිංසාවට ලක්වන්නී වරදකරු කරන මට්ටමේ සමාජ ආකල්පයට දේව මෑණියන්වද ඇඳා ගැනීමට බොහෝ පියවරු හා පැවිදි සොයුරියන් මෙන්ම ස්ත්‍රීන්ද ක්‍රියා කරයි.

කාන්තාවන්ට සිදුවන ලිංගික හිංසනයට එරෙහිව ජන මතකයක් ගොඩනැගීමට ‘මරියාවන්ට ගරු කරන්නේ නම් ස්ත්‍රීන්ට එරෙහිව ලිංගික හිංසනය නවත්වන්න” වැනි අදහස් සමඟ ඉදිරියට යන මරිය බැතියක් අද රටට, ලොව අවශ්‍යව ඇත

මැවිල්ලේ අග රැජින ලෙස අප එතුමියට ගරු කරන්නේ නම්, එතුමියගේ මැයි මංගල්‍යය තුලදි ඉටිකොල සැරසිලිවත් මින් ඉදිරියට අත්හල යුතුය. මැවිල්ලේ අග රැජිනියගේ විජිතය වන මැවිල්ල විනාශ කිරිමට එරෙහිව කැප නොවී මරිය තුමියට කැපවීම අරුත් සුන් බව දැන්වත් වටහා ගත යුතුය.