වැඩ කරන ස්ත්‍රීන් ගැන කිතුනු කාන්තා සංවිධාන විසින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ දී අැති අවධානය ගැන කිව්වොත් එවැන්නක් නැති තරම්. ස්ත්‍රීය කෙරෙහි පමණක් නොවෙයි, පැවිදි ස්ත්‍රීන් කෙරෙහිද අැත්තේ ඉතා අඩු තක්සේරුවක්.

රැකියාවක් නොකරන කාන්තාවක් මවක්, බිරිඳක් ලෙස ඉටු කරන කාර්යභාරය ගැන සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ අැත්තේ අඩු තක්සේරුවකි. "අම්මා මොනවද කරන්නේ ?" "බිරිඳ මොනවද කරන්නේ ?" කියන ප්‍රශ්නය කවුරු හෝ නැගුවොත් දරුවන් හා ස්වාමි පුරුෂයන් බහුතරය දෙන පිලිතුර වන්නේ "නිකං ඉන්නවා" කියන එකයි.

"ගෘහණියක්" "House Wife" වගේ යෙදුමක් භාවිතා වන්නේ කලාතුරකින්. වර්ථමානයේ අප රටේ පවතින අාර්ථික තත්වය අනුව තනි එක් අයකුගේ ඉපයීම තුළින් ජීවිතය ගැට ගසා ගැනීම ශ්‍රී ලංකාවේ පවුල් බහුතරයකට අපහසුයි. රැකියාවක් කිරීම ව්‍යාපාරයක් කිරීම අාදියට කාන්තාවන්ට යොමුවීමට බලකර තිබෙන පසු බිමක් ලොව පුරා තිබෙනවා. 

ඒත් තවමත් ලෝකය පුරාම විවාහක ස්ත්‍රියගේ රැකියාව පිළිබඳ තීරණය ස්වාමි පුරුෂය මත රැඳි තිබෙනවා. කාන්තාව ව්‍යාපාරය හා නීතිය පිළිබඳ 2018 නිකුත් කර අැති වාර්තාව පසුගිය වර්ෂය වල දත්ත මත පදනම්ව පෙන්වා දී අැති තතු සමහරක් මෙසේය.

  • 18% ක් කාන්තාවන්ගේ රැකියාව පිළිබඳ තීරණය ස්වාමි පුරුෂයන් සතුව තිබෙනවා.
  • කාන්තාවන්ට රැකියාවක් සඳහා යොමුවීමට අැති ඉඩ පුරුෂය්නට අැති ඉඩකඩින් 50% ක් පමණි.
  • කාන්තාවන්ට රැකියාවකින් උපයා ගැනීමට හැකි අාදායම පිරිමින්ගේ අාදායමින් 1/3 කි.

මේ දත්ත පෙන්වා දෙන්නේ රැකියා හා ව්‍යාපාර ක්ෂත්‍රයේ ස්ත්‍රීයට අැති ස්ථානයයි. වැඩ කරන ස්ත්‍රීන් ගැන කිතුනු කාන්තා සංවිධාන විසින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ දී අැති අවධානය ගැන කිව්වොත් එවැන්නක් නැති තරම්. ස්ත්‍රීය කෙරෙහි පමණක් නොවෙයි, පැවිදි ස්ත්‍රීන් කෙරෙහිද අැත්තේ ඉතා අඩු තක්සේරුවක්. සමාජීය ක්ෂත්‍රයට වඩා අාගමික ක්ෂත්‍රය තුළ මේ තත්වය වඩාත් කනගාටුදායක බව පෙනී යනවා.

නව අාදායම් මාර්ග ව්‍යාපාර රැකියා බිහි කරන කාන්තාවන් සමාජය තුළ ඉටු කරන්නේ සුවිශේෂි දූත මෙහෙවරක්. 

jesustodaysl 2 වන වසර 17 වන සතිය 2018 ජූලි 01

 

Comments powered by CComment