ගැහැනු ළමුන්ගේ ජාත්‍යන්තර දිනය ළමා දිනය හෝ කාන්තා දිනය මෙන් ජනතාව අතර කථාබහට ලක් නොවේ. නමුත් එය ඉතා අත්‍යාවශ්‍ය කථා බහකට නිමිත්තක් කර ගත හැකිය.

 

ගැහැණු ළමුන්ගේ ජාත්‍යන්තර දිනය ඔක්තෝම්බර් 11 දිනට යෙදේ. එහි අරමුණ වන්නේ ගැහැණු ළමුන් සඳහා වන අවස්ථාවක් වැඩි කිරිම හා තමන්ගේ ලිංගිකත්වය හේතුවෙන් ගැහැණු ළමුන් මුහුණ දෙන ලිංගික අසමානභාවය හා පීඩනය පිළිබඳ ලෝක අවධානය යොමු කිරීමයි.
ළමයෙක් වීමට අමතරව ගැහැනු ළමයෙක් වීම නිසා මුහුණ දෙන තත්වයක් ගැන ඇත්තටම සුවිශේෂි අවධානයක් යොමු විය යුතුය.
බලන්න ලෝකය තුළ ගැහැනු දරුවන්ගේ තත්වය.

ලෝකය තුළ ගැහැණු ළමුන් බිලියන 1.1 ජීවත් වේ.
ගැහැණු ළමයි මිලියන 62 ක් පාසල් නොයති.
ගැහැණු ළමයි මිලියන 250 ක් දුප්පත් කමට ගොඳුරු වී සිටිති.
අප්‍රිකානු කලාපයේ අවුරුදු 15-19 අතර විවාහක ගැහැණු ළමුන් 75% කට ්‍යෂඪ ආසාධනය වී ඇත.
සෑම දිනකම සංවර්ධන රටවල ගැහැණු දරුවන් 20 000 ක් මව්වරුන් බවට පත් වේ.

ගැහැණු දරුවන් පිළිබඳ මේ තත්වය සැලකිල්ලට ගත් වැඩ පිළිවෙලක් අපේ මරිය හමුදාවා වැනි කාන්තා සංවිධාන වලට තිබෙනවාද ? මේ දරුවන්ගේ ජීවිත තුළින් අපි මරිය තුමිය දකිනවාද? අවම වශයෙන් ගැහැනු දරුවන් පිළිබඳ යොමු වු වැඩ සටහනක් අපිට තිබේදනවාද ?

jesustoday 33 සතිය 2017 ඔක්තෝම්බර් 15

 

Comments powered by CComment