ජේසු තුමා කියා කළේය එකල පැවැති මෙවැනි අන්තවාදි මතවාදයන්ට එරෙහිවයි. ජුදා ජනයා තුළ පැවැති තමන් තෝරාගත් ජනයා යන මහන් තත්වය හා ජුදා ජාතිවාදයට එතුමා තදින් විරුද්ධ විය. මෙවැනි ෆේස්බුක් පිටු කරන කිතුනු තරුණයින් අැත්තටම තරුණයින් නොව හණමිටි කරබාගත් මහල්ලන්ය.

පාරමි හා ජැන්සන් යොවුන් ඔලිම්පික් පදක්කම් දිනා ගැනීම සමඟ අන්තර්ජාලය තුළ කිතුනු යැයි කියාගන්නා අැතැම් අය ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහනයේ අයිතියට ක්‍රිස්තියානි සහතික ලිවීම අැත්තටම අක්‍රිස්තියානිය අන්තවාදිය. මෙය මානසික රෝගයක ලක්ෂණයකි. සුළු ජාතික, සුළු අාගමික හීනමානය ප්‍රකාශ කිරීමකි.

2018.10.26.12

විවිධ පුභූන්ගේ ක්‍රිස්තියානිකම උලුප්පා දක්වමින් කිත‍ුනු පුවත්පත් අාරම්භ කළ මෙම අකිතුනු ක්‍රියාව දැන් ෆේස්බුක්හි පිටු පවත්වාගන්නා පිරිස් දුව දුව කරන මට්ටම වැඩී  වර්ධනය වී තිබීම. මේ අාගම උලුප්පා දැක්වීම තුළ අනෙකා රිදවීමක් තරඟකාරි බවක් හිංසාවක් ගැබ් වී තිබෙන බව තේරුම් ගන්න බැරි තරම් අන්ධ බවක් මේවා කරන්නන් තුළ පවතී. එය ශුද්ධාත්මයේ නොව අශුද්ධාත්මයේ මෙහෙයුමකි.

ජේසු තුමා කියා කළේය එකල පැවැති මෙවැනි අන්තවාදි මතවාදයන්ට එරෙහිවයි. ජුදා ජනයා තුළ පැවැති තමන් තෝරාගත් ජනයා යන මහන් තත්වය හා ජුදා ජාතිවාදයට එතුමා තදින් විරුද්ධ විය. මෙවැනි ෆේස්බුක් පිටු කරන කිතුනු තරුණයින් අැත්තටම තරුණයින් නොව හණමිටි කරබාගත් මහල්ලන්ය.

ක්‍රීඩාව කියන්නේම සියළු බෙදුම් රේඛා බොද කරන මානව ක්‍රියාකාරිත්වයකි. එය ද බෙදුම්වාදයට අන්තවාදට භාවිතා කිරීම අපරාධයකි. ජේසු තුමා පෙන්වා දුන්නේ අනන්‍යතා අතික්‍රමණය කිරීමේ මාර්ගයකි. විශ්වීය සිතිමකි. ඒ් තැනට ඒ්මට අාගම්වාදය අත්හළ යුතුය. අද අාගම් අනන්‍යතා පවත්වා ගන්නා මෙවලම්ක් වී අැත. නමුත් ඒ් අනන්‍යයතා බෙදීමට මගක් කර ගත යුතු නැත.

2018.10.26.13

පාරමි හා ජැන්සන් දිනුවේ ඔවුන් කිතුනු නිසා නොවේ. එසේ නම් ලෝකයේ සියළු තරඟ කිතුනුවන් දිනිය යුතුය. එය එසේ නොවේ. අාගම උලුප්පමින් කථා කරන අය කරන්නේ තව තවත් විරසකකම් වර්ධනය කිරීමය. බෙදිම් වර්ධනය කිරීමය. තරඟය, වර්ධනය කිරීමය, සැබෑ අාගමිකයා එසේ නොකරයි.

Jesustodaysl 2 වන වසර 33 වන සතිය 2018 ඔක්තෝම්බර් 28

 

Comments powered by CComment