පවතින ක්‍රමය අනාදරනීය බව ඔහුගේ මේ වදන් තුළ සඟව තිබෙනවා. එය ක්‍රම විරෝධි දේශනයක් "පවුල" හා "විවාහය" පවතින්නේම ක්‍රමය පවත්වා ගන්නා උපකරණ ලෙස විවාහයේ පදනම අාදරය නම් එයට අනාදරනීය පවතින ක්‍රමය පවත්වා ගන්න උදව් කරන්න බෑ කියන පණිවුඩය මේ දේශනයේ තිබෙනවා.

මරා දැමුනු පුස්තකාලය සේවකයින් හතර දෙනා කව්දැයි නොදනිත මගේ හදවතේ ලියැවි අැති මිනිසෙකු වේ. එ් පුස්තකාලයේ ගින්න දරාගත නොහැකිව ලය පැලී මිය ගිය මිනිසාය.

1994 දී රුවන්ඩාවේ ඇති වූ ටුට්සි ගෝත්‍ර ජන සංහාරයට හසු වු ඇගේ පවුලේ සියලූ දෙනාවම හුටු ගෝත්‍රකයින් විසින් මරා දමන ලදී.

2018 ජනවාරි මාසය තුළ පමණක් මෝටර් සයිකල් 31709 අලවි හි තිබෙනවා. එ් කියන්නේ 1300 ක් පමන දවසකට විකිනෙනවා.

තල් ගස් කියන්නේ හුදු තවත් එක් ගස් වර්ගයක් නාෙවෙයි. උතුරේ අනන්‍යතාවයේ කොටස්, තල් ගස් විනාශ කිරීම මෙන්ම තල්ගස් වෙනුවට පොල් ගස් සිටුවීමත් එ් අනන්‍යතාවය නැති කිරීමක්.