2017 ලෝක ධර්මදූත ඉරුදින වෙනුවෙන් ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන් නිකුත් කළ පණිවුඩයේදි එතුමා තාරුණයා සභා ධර්මදානයේ අනාගත බලාපොරොත්තුව වේ යැයි ප්‍රකාශ කර තිබුණි.

තරුණයා පිළිබඳ ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන්ගේ බලාපොරොත්තු සහගත අවධානය ශ්‍රී ලංකාවේ කිතුනු සභාව බරපතළව සැලකිල්ලට ලක් කරන බවක් නොපෙනීම කනගාටුවට කරුණකි.

නව යව්වනය හා අධ්‍යාපනය ගැන අපේ ටීන් සෙට් එක රවීන්ද්‍ර ගුරුතුමා එක්ක කළ සාකච්ඡාවේදියි මේ අදහස් මතු වුනේ.