ලංකාවේ මාතෘ සයන වලදී නව යොවුන් ගැබිණියක් ආවම ඇයගේ ලිපි ගොනුවේ (ෆයිල් එකේ ) රතු පාට බෝලයක් අලවනවා . "අවධානම් මවක්"  එකේ අදහස එයයි.  කෙනෙක් මවක් පියෙක් වෙන්නේ ශරීරිකව පමණක් නොවේ. ඒ සදහා ඔහු /ඇය අධ්‍යාත්මිකව, මානසිකව, චෛතසිකව, සාමාජීයව පරිනත විය යුතුයි.

ඇයි දෙවියනේ අපිට මෙහෙම කළේ - 4

ගිය සතියේ අපේ සාකච්ඡාව ටිකක් වෙන පැත්තකට යොමු වුනා. ඊට ඉස්සෙල්ලා සතියේ නැවතුනු තැනින් අද අපි කතාව පටන් ගමු.

"ඇයි අනාගතයේ කියලා කියන්නේ ? දැන් අපිට මවෙක් පියෙක් වෙන්න බැරිද?" ඒ තමයි එදා අන්තිමට මතු වු ප්‍රශ්නය ලංකාව තුළ අවුරුදු 14 තාත්තලා අවුරුදු 11 අම්මලා මුණ ගැහිලා තිබේනවා ඒ කියන්නේ නව යව් වනයේ දී මවක් පියෙක් වෙන්න පුළුවන් කියන එකනේ...?

නෑ. එක වැරදි වැටහිමක්.ඔවුන් ඇගෙන් මවෙක් පියෙක් වුනාට . මනසින් ආත්මයෙන් මවක් පියෙක් වෙන්න ඔවුන්ට බෑ. ශරිරයෙන් උනත් මවක් පියෙක් ව්ම ඉතා අවධානම් තත්වයක්. බොහෝ විට දරු ප්‍රසුතියේ දි මිය යන්නේ නව යොවුන් මව්වරු.

ලංකාවේ මාතෘ සයන වලදී නව යොවුන් ගැබිණියක් ආවම ඇයගේ ලිපි ගොනුවේ (ෆයිල් එකේ ) රතු පාට බෝලයක් අලවනවා . "අවධානම් මවක්"  එකේ අදහස එයයි.  කෙනෙක් මවක් පියෙක් වෙන්නේ ශරීරිකව පමණක් නොවේ. ඒ සදහා ඔහු /ඇය අධ්‍යාත්මිකව, මානසිකව, චෛතසිකව, සාමාජීයව පරිනත විය යුතුයි.

ශරිරයෙන් ලිංගිකව පරිනත වුනාට (එ්ත් මුළුමනින්ම නොවෙයි ) අනිත් අංශ වලින් පරිනත වෙන්න ජිවිතයට අත්දැකිම් අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා තමයි නව යව්වනය අවුරුදු 7-10 ත් පමණ කාලයක් තිබෙන්නේ. ඒ කාලය තුළ සියළු අංශ වලින් වැඩුනම තමයි සැබෑ මවක් පියෙක් වෙන්න පුළුවන්.

අන්න ඒ නිසා තමයි අද නොවෙයි අනාගතයේ මවක් පියෙක් වෙන්න තමයි දෙවියන් අප තුළ නව යව්වනයේ දී විවිධ වෙනස්කම් ඇති කරන්නේ කියලා අපේ සාකච්ඡාවේදී ප්‍රකාශ වුනේ.

jesustodaysl 2 වන වසර 27 වන සතිය 2018 සැප්තැම්බර් 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment