පශ්චාත් නූතන කිතුනු සාහිත්‍ය යසඳහා මෙවර ඇසුරු කරගන්නේ උතුරු ඇමරිකානු නව කතාවකි.

ඇමරිකානු ලේඛක හැරල්ඞ් රොබින්ස්ගේ අතිශ්‍ය ජනාදරයට පත් වු කෘතියක් වන Spell Binder නව කතාව නූතන ක්‍රිස්තියානියේ සුවිශේෂි ප්‍රවනතාවයක් නූතන මිනිසාගේ සුවිශේෂි ස්වාභාවය සමඟ පුළුල්ව විවරණය කරයි.