වැළලෙන්න ඕනැමද
පල්ලියේ කනත්තේ ?

1 කනත්තේ සංවර්ධනය

හැම ගෙදරකින්ම
රු 2000 ක්.
දෙනවා නම්
රු 5000 ට වැඩියෙන්
ස්වාමි එනවා
ඒ ගෙවල්වලට
විතරක්.

2 වැළලෙන්න ඕනැ නම්

පල්ලියේ කනත්තේ
ගෙවන්න ඕනිමැයි
පවුල් පොතේ සල්ලි

3 ස්වර්ගයට යන්න

වැළලෙන්න ඕනැමද
පල්ලියේ කනත්තේ ?

4 බඳින වළවල්

නොබඳින වළවල්
පල්ලියේ කනත්තෙත්
පංති බේදය

Jesustodaysl 2 වන වසර 39 වන සතිය 2018 දෙසැම්බර් 09

 

Comments powered by CComment