මා වෙනුවෙන් නිදහස් අරගලය වෙත යන්නට මාගේ පුත්‍රයා වීමට ඔබ කැමැතිද ?

මාගේ සෙනඟගේ දු:ඛිත තත්වය මම දිටිමි.

අප දෙවිඳාණෝ පීඩිත ජන දුක හමුවේ අන්ධ නොවේ.
මාගේ සෙනඟගේ දුක් බර අදොනාව මම ඇසිමි.
අප දෙවිඳාණෝ පීඩිත වැලපුම හමුවේ බිහිරි නොවේ.
මාගේ සෙනඟගේ වේදනාවේ බර මම දනිමි.
අප දෙවිඳාණෝ පීඩිත ජන දුක හඳුනන්නෝ
මාගේ සෙනඟව දුකින් මුදන්නට බැස එන්නෙමි

අප දෙවිඳාණෝ දුක දකිනා,
දුක ඇසෙනා,
දුක දැනෙනා,
ඒ දුක තමන්ගේ කරගෙන
දුකින් මුදන්නට බැස එන්නෝ

පරපුරෙන් පරපුරට පණ ගැහෙන්නේ
පරපුරෙන් පරපුරට ගලා එන්නේ
ඒ ආත්මයයි. විමිුක්තියේ ආධ්‍යාත්මයයි.

යුගයෙන් යුගයට
විමුක්තිය පතා ජන හදවත්
අවදි කරන දෙවිඳාණෝ
නැගී සිටින දෙවිඳාණෝ
සටන් විදන දෙවිඳාණෝ
විමුක්තියේ දෙවිඳාණෝ
ආලේලූයා //

දහසකුත් වහල් බැමි තුළ
සිරවෙලා කොටුවෙලා
සිටින අප අපව මුදාගන්නට
පෙරමුණට යන්න අප
කැඳවන දෙවිඳාණෝ

මා වෙනුවෙන්
නිදහස් අරගලය වෙත
යන්නට මාගේ පුත්‍රයා වීමට ඔබ
කැමැතිද ?

දෙවිඳුන යනු සත්‍යයයි.
දෙවිඳුන් යනු යුක්තියයි.
දෙවිඳුන් යනු නිදහසයි.
දෙවිඳුන් යනු ප්‍රේමයයි.

සත්‍යයි දෙවිඳාණෝ
යුක්තියයි දෙවිඳාණෝ
නිදහසයි දෙවිඳාණෝ
ප්‍රේමයයි දෙවිඳාණෝ

සත්‍යතාවයේ ආත්මයයි.
යුක්තිභාවයේ ආත්මයයි
ප්‍රේමයේ ආත්මයයි
අප අවදි කරන්නේ

නැගී සිටින්නට
සටන් වදින්නට
දිවිය පුදන්නට
යුගයෙන් යුගයට
අප කැඳවන්නේ

Jesustodaysl 2 වන වසර 36 වන සතිය 2018 නොවැම්බර් 18 

Comments powered by CComment