ලියු නිසා අාධාර පත්‍රීකාවට වැඩිම මුදල

බව්තිස්මය

ලියු නිසා

අාධාර පත්‍රීකාවට

වැඩිම මුදල

සුපින්වතෙකු සේ

බව්තිස්ම කරයි

කුඩු මුදලාලිව 

පූජකතුමා

 

විශ්ව සත්ප්‍රසාදය

ක්ෂතිජය නම්

කාලිස් පාත්‍රය මත

රන් පැහැයෙන් 

දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය

 

මංගල්‍යදා

ශබ්ද පූජා

පල්ලිය තුළට

පැමිණියි

දෙවිඳුන් 

පල්ලියෙන් 

පිටව යයි.

Jesustodaysl 2 වන වසර 35 වන සතිය 2018 නොවැම්බර් 11  

 

Comments powered by CComment