මළවුන්ගේ
මංගල්ලේ දා
සුදු හුණු ගෑ
සොහොන් කොත්

පැමිණෙන තුරු

මළවුන්ගේ
මංගල්ලේ දා
සුදු හුණු ගෑ
සොහොන් කොත්
සෙවල බැඳී බැඳී
පාළුව මකයි
පල්ලියේ කනත්තේ
යළි එනතුරු
මළවුන්ගේ දා

 

සුරුවම් තරඟය

අපේ පාරේ
අපි තිබ්බා
සුරුවමක් යට
කැටයක්
අපි තිබ්බා
අපේ පාරේ
කැටයක් උඩ
සුරුවමක්

Jesustodaysl 2 වන වසර 32 වන සතිය 2018 ඔක්තෝම්බර් 21

Comments powered by CComment