ජේසු කියන සහනය වෙහෙසන බර උසුලන පංතියේ ජනයාට අයිතිකර දීමට කැප නොවන අැදහිලිවන්තයින් හා පූජක පැවිදිවරු සිටින තාක්කල් මේ තත්වයේ වෙනසක් නොවනු අැති.

"වෙහෙසවන්නවුද,

බර උසුලන්නාවුද

සියල්ලෝ

ඔබ වහන්සේ වෙත එ්මට පෙර

තැබැරුමට යති."

මේ සංක්ෂිප්ත කවිය කියවා සංස්කෘතික අැමතිව අමතා ජේසුස් වහන්සේට අපහසයක් යැයි කවි පොත තහනම් කිරීමට කිසිවෙකු උත්සහ නොකළ යුතුය. මෙය දේව අපහසයක් නොව, යථාර්ථය සිත්තම් කිරීමකි.

"වෙහෙසන්නාවුද, බර උසුලන්නාවුද සියල්ලෙනි මා වෙතට එන්න මම නුඹලාට සහනය දෙමි" යි කීවේ ජේසු තුමන්ය. ලංකාවේ බාෙහෝ ජේසු අනුගාමිකයෝ, ධීවරයෝ ඔව් හූ වෙහෙස නිවා සැනසීම ලැබීම ප්‍රථමයෙන් යන්නේ පල්ලියට නොව තැබැරුම් වලට හා රා පොළවල් වලට බව කව්රුත් දනිති.

ජේසු කියන සහනය වෙහෙසන බර උසුලන පංතියේ ජනයාට අයිතිකර දීමට කැප නොවන අැදහිලිවන්තයින් හා පූජක පැවිදිවරු සිටින තාක්කල් මේ තත්වයේ වෙනසක් නොවනු අැති.

Jesustodaysl වන වසර 30 වන සතිය 2018 ඔක්තෝම්බර් 07

 

 

 

Comments powered by CComment