පුතුගේ පිරිවර එකතු කරගෙන යැදුමේ නිරතව දිරිය ඉස ඉස ඉන්ද්‍රකීලය වගේ ඔබ ඉටු කල මෙහෙවර දැනෙද්දි.. හැගෙද්දි.. ඔබේ පා මුල ගයන්නට... නැගි එයි ගියක් මෙසේ. ගයන්නට නොව ජිවත් කරන්නට

 

මරියතුමි සමඟිනා
හඩම් අපි සෑම දෙනා
කුරුසියේ බෝ දුක් විඳා
දිවි පුදයි දිවි පුදයි
ජේසු තුමා.....

හැමෝම මේ ගිතය ගායනා කරනවා ..මාගේ මුව විවර වෙන්නේ නෑ මේ ගිතයට....ඔබ තුමියම කියන්න ඔබතතුමිය සතුටුද කුරුසිය පාමුල අඬ අඬා ඉන්නවාට...?

“මට කදුළු නොවෙයි ඕනැ” ඔබ තුමි එහෙම කියනවා කියලා මට හිතෙනවා.

“මා ගැනවත් මාගේ පුතා ගැනවත් ශෝක නොවන්න.” ඔබ තුමි එහෙම කියනවා මට දැනෙනවා....

“ඒ කතාව අතිතයට එක් වෙලා ඉවරයි.මමත් ,මා පුතු ත් අපේ මෙහෙවර සිදු කළා..ඔබ ඔබේ මෙහෙවරට අපෙන් ශක්තිය ලබා ගන්න.” ඔබ තුමි එහෙම කියනවා මට හැගෙනවා.

ලෝකයේ ගැලවිම උදෙසා දිවි කුසුම පුදකල පුතුව උකුලේ හොවාගෙන නිමා නොවන බව ගැලවිමේ සැලසුම බලාපොරෙත්තුවේ ඇස් දල්වා බලා සිටිනා ඔබ තුමිය පාමුල ගයන්නට ගීයක්..

දැහැන්ගත වෙමි මම. ඇතුළු වෙමි ඔබේ හදවතට ..

පුතුගේ පිරිවර එකතු කරගෙන යැදුමේ නිරතව දිරිය ඉස ඉස ඉන්ද්‍රකීලය වගේ ඔබ ඉටු කල මෙහෙවර දැනෙද්දි.. හැගෙද්දි.. ඔබේ පා මුල ගයන්නට...
නැගි එයි ගියක් මෙසේ. ගයන්නට නොව ජිවත් කරන්නට

ජේසුගේ ශ්‍රි සිරුර
හෙවාගෙන ඔබ තුරුලේ
විමුත් සැලසුම දෙවිදුගේ
නිම නෙවන බව මරණයෙන්
දුටුව දෙව් අම්මේ
අයිති කරගමු ඔබේ ඇදහුම
අපිත් ගැඹුරින් අම්මේ
කොරස් : බාරගමු අපි ඔබව

මෑණියන් විලස
ශ්‍රාවකයෝ වෙමු නිබඳ
ඇදහිල්ල පණ පෙවන
පිළිවෙතින් පමණක් නොවෙ
ජීවිතෙන් ..ජීවිතෙන් ඔබ වගේ
අත් නොහැර පුතු ගමන
දිරි දෙමින් පිරිවරට
ලෝකයට යන තුරුම
ඉන්ද්‍රනීලය ලෙසට
සිටිය දෙව් අම්මේ
අයිති කර ගමු ඔබේ ඇඳහුම
අපිත් ගැඹුරින් අම්මේ

කොරස් : බාරගමු අපි ඔබව

මෑණියන් විලස
ශ්‍රාවකයෝ වෙමු නිබඳ
ඇදහිල්ල පණ පෙවන
පිළිවෙතින් පමණක් නොවෙ
ජීවිතෙන් ..ජීවිතෙන් ඔබ වගේ

Jesustodaysl වන වසර 28 වන සතිය 2018 සැප්තැම්බර් 16

Comments powered by CComment