පල්ලියේ
ඝන්ඨාරය
ත්‍රින්දාඩිය
හඬවයි.
බල්ලෝ
ඒ හඬට
උඩු බුරයි.

සවස 6.30

පල්ලියේ
ඝන්ඨාරය
ත්‍රින්දාඩිය
හඬවයි.
බල්ලෝ
ඒ හඬට
උඩු බුරයි.
ස්පිකරයෙන්
ගීතිකා
වෑහෙයි.
වීදී දරුවෙක්
පල්ලියේ
පිලට
ගාටයි.

 

මංග්‍යය දා

මැදියම් රැ ....
දොරඟුළු දැමු
දෙව් මැදුර
කඩල ගොටු විසුල
සුදු වැලි මළුව
ඉටි කොල ලෙලන
උඩු ගුවන
විදුලි බුබුළුදැල්වෙන
මොගොප්පුව
ඈතින් අහෙන
බේබදු ගීත

jesustodaysl 2 වන වසර 27 වන සතිය 2018 සැප්තැම්බර් 09

Comments powered by CComment