ජේසු තුමන් හැඳින්වීම සඳහා විවිධ යෙදුම් යොදාගනු ලබයි. “ගැලවුම්කරුවාණෝ” “විමුක්ති දායකයාණෝ” එවැනි යෙදුම් කීපයකි. මෙම ගීතය අලුත් යෙදුමක් යොදාගනි. “තාරණයාණෝ” ඒ යෙදුමයි. තාරණය යනු එතෙර වීමයි. තාරණයාණෝ යනුවෙන් අදහස්වන්නේ එතෙර කරන්නා යන්නයි.

 

ගී දිවැසියේ ගී මිහිර

ජේසු තුමන් හැඳින්වීම සඳහා විවිධ යෙදුම් යොදාගනු ලබයි. “ගැලවුම්කරුවාණෝ” “විමුක්ති දායකයාණෝ” එවැනි යෙදුම් කීපයකි. මෙම ගීතය අලුත් යෙදුමක් යොදාගනි. “තාරණයාණෝ” ඒ යෙදුමයි. තාරණය යනු එතෙර වීමයි. තාරණයාණෝ යනුවෙන් අදහස්වන්නේ එතෙර කරන්නා යන්නයි.

දෑත් විහිදා කුරුසියේ
මහා ප්‍රේමයෙන්
වැඩ සිටින හිමි
ඔබේ හද මල
සිඹිමු අපි බැතියෙන්
පිපෙමු ලොව වෙනුවෙන්

මහා ප්‍රේමයාණන්වට වැඩ සිටින්නේ කුරුස ගස මතය. ඒ ප්‍රේමයාණන්ගේ හදවතයි අපි සිපගන්නේ. ඒ හඳවත ලෝකය සුවඳවත් කළා සේ අපේ හදවත් ද විකසිත කරගත යුත්තේ ඒ ප්‍රේමයෙනි. එවිට ලෝකය

සුවඳවත් වනු ඇත.
ලෝ සතට සෙන සදනු සඳහා
කපාලය තෙක් වැඩිය සමිදුනි
දුලි ලේ රැදි අනගි සිරිපා
වඳිමු අපි බැතියෙන්
සරමු ලොව වෙනුවෙන්

ඇණගසා කුරුසියට තද කොට ඇත්තේ ලෝක සත්වයා වෙත සෙත සදනු සඳහා ගම් යිම්ගම් සිසාරා ඇවිද ගිය අනගි දෙපාය එකි දෙපා අලංකාරය. ඒ සුවුවත රැගෙන ආ නිසාය. උන්වහන්සේගේ දෙපා වැදීමට අරුතක් ලැබෙන්නේ එසේ වදින අය ද ලෝකය සුබ සෙත සඳහා ක්‍රියා කරන්නේ නම්ය.

ගැලවුමේ තොටුපල දකින්නට
ගලන ගඟ උඩු අතට පැතිරු
තාරණායණෙනි ඔබේ නැණ හිරු
පුදමු අපි බැතියෙන්
පිදෙමු ලොව වෙනුවෙන්

උන්වහන්සේ ලෝකයට පෙන්වා දුන්නේ පවතින ක්‍රමයට වෙන්ස වූ ක්‍රමයක් ගොඩනගා ගැනීම පිළිබඳ ප්‍රඥාවයි. අනුත් මරනවා වෙනුවට තමන් වැයවීමේ දිවිදීමේ මාවතයි. එතුමන්ව පිදිමට අරුතක් ලැබෙන්නේ අපිත් එතුමා සේ පූජා වන්නේ නම්ය.

jesustodaysl 2 වන වසර 26 වන සතිය 2018 සැප්තැම්බර් 02

 

 

Comments powered by CComment