ගවලෙන තුල සැතපුනාට

දිළිඳුම විලසට

ඔයේ මුහුනේ දිලිසෙනවා

දෙව් කුල මහිමය

මව - 1   සීත අැගට කටු අනිනවා වගේ. ගේ අැතුලට වෙනවා මිසක් එළිය පහළියට බහින්න හිතෙන්නේ නැති කාලයක්. එ් උනත්හි තට දැනෙනවා අමුත්තක්.               අැහෙනවාද  කෙඳිරිල්ලක්...... බිහිකරන්න දරුවෙක් මවක් විඳින වේදනාවක්.

මව - 2     අැත්තටමයි එදා අම්මලා වුනු. අද අත්තම්මලා වුනු අපිට තරම් එ් හැඟීම දැනෙන්නේ කාටද ?

මව - 3     දන්න ගෙදරක අහල පහල විලිරුදා හැදෙන තරම් දරු ගැබක් දරාගත් කෙනෙක් හිටියේ නෑ නේ ?

මව - 4     මම දැක්කා හවස් යාමේ බෙත්ලෙහමට අමුත්තන් වූ දරු ගැබක් දරාගත් ගැහැනියක් ගියා ඔටුවෙකු පිට. සැමියා සමඟ අපහසුවෙන්.

මව - 5     අනේ ඔව්. නවාතැන් සෙව්වලු තැන තැන. අපේ පුතා ජෝශප් කිව්වලු අර අෑත ගවලෙන නම් හිස් අැති කියලා.

මව - 6     අැහෙනවා අැහෙනවා හඬන හඬ බිළිඳක් ඉපැදුනු එ් දෙසින්.

සංගීතය අාරම්භ වේ.

(කතා බහේ යෙදුනු ගැහැනුන් ගවලෙන වෙත පැමිනේ. දරුවා සමඟ මරියාවන් සිටි. ඔව් තිදෙනාට අවතේව කරයි)

     අත්තම්මා නැතත් පුතේ

     අත්වැල වන්නට

     අපි ඉන්නවා නුඹේ අම්මට

     අත්වැල වන්නට

 

     සුරාලෝකෙත් අාවා වගේ

     මේ මහා පොළවට

     සුර දූතයෝ ගී ගයනවා

     අැහෙනවාද පුත

 

     සුරලොව දෙවිදුට මහිමය වේවා

     මිහිමත උනන්ට සාමය වේවා

 

කුළුදුල් දරුවෙකු බිහිවන

මොහොතක

මවකට මවගේ මව ඉන්නවා නම්

දැනෙන සැනසුම වේදැයි කොපමණ

අපි දන්නවා පුත එහි අැති අරුමය

අපි ඉන්නවා පුත නුඹේ මව්

තනියට

 

      දොයි දොයි දොයි //

      දොයියන් සුදු පුත

      බාලොලි කියමින්

      නලවමු අපි හැම

 

ගවලෙන තුල සැතපුනාට

දිළිඳුම විලසට

ඔයේ මුහුනේ දිලිසෙනවා

දෙව් කුල මහිමය

නිදි යන මිනිසුන් 

අඳුරේ ගිලමින

කූද්දන්න අාව පුතා

නුඹදෝ අප වෙත

 

     දෙව් පිහිටෙන් නුඹ වැඩියන්

     කිරිකැටි රං කඳ

     මුළු ලෝකෙට සාමය හෙට

     ගෙන එන් සුන්දර

 

jesustodaysl 2 වන වසර 24 වන සතිය 2018 අගෝස්තු 19 

 

 

 

Comments powered by CComment