සංගීත දමා මංගල ජය         පවසන්නේ

රන්මාලා දමා මුනිඳුන් රැව     සරසන්නේ

කඩපිල් දමා මුනිඳුන් රැව     විකුණන්නේ

මහත්වරුනි දෙවියන්වද       රවටන්නේ

 

අතෝරක් නොමැති හඬවල්        අැසෙන්නේ

සිතේ පහන් සිතිවිලි මිය           අැදෙන්නේ

සප්තවර්ණ සළුපිළි මය           පෙනෙන්නේ

සිතේ සුදත් වයිවර්ණෙට          හැරෙන්නේ

 

මංගල සාජ්ජේ මී විත               පුරන්නේ

උනුන්වෙලි නුරාමතින්               නටන්නේ

දෙසු දහම් මේ ලෙස ඵල            දරන්නේ

කාණු වලත් භක්තියමයි            ගල්න්නේ

සල්පිල් අරා දූ කෙලිනා           මැතිඳුනේ

දන්සැල් දමා පින් කරනා       බැතිමතුනේ

අැතුළු හදේ හඬ දැන්වත්        අහන්නේ

මල්වෙඩි නොවේ හදවත්මයි   පිපිරෙන්නේ

 

 

බඩට කැඳ බිබි විල්ලුද          අඳින්නේ

රටට ණය වෙවි සව්දිය          පුරන්නේ

ලොවට බණදෙසා සිල් පද      බිඳින්නේ

සිතට වද දිදී අැයි බොරු      කරන්නේ

 

කඳුළු වලින්දෝ පාවඩ           ඵලන්නේ

මැදුරු වලින්දෝ හැම දෙන     වඩින්නේ

ගමේ සමගිය ද පෙරහැර       මවන්නේ

තරහ මරහ දෝ තොරණින්      වසන්නේ

 

දහස් ගණන් ඉටිපන්දම්           දැවෙන්නේ

සිතේ අඳුර  බිඳුවක් වත් අඩු        නැත්තේ

සිය ගණනින් බැති ගී වැල්       ගැයෙන්නේ

දිවි ගීයට ඉන් එළියක්      නොමැත්තේ 

jesustodaysl 2 වන වසර 20 වන සතිය 2018 ජූලි 22

Comments powered by CComment