වැටුණොත් පොතක් බිමට

වැඳ අරගන්න දෝතට 

කියා දුන්නේ ඔබමයි

පැටී වියේ අප හට...

 

පොතක කොල නොකඩන්

පිටු නවා පොඩි නොකරන්

මව්පියන් සේ බැතියෙන්

පොත පතට නිති සලකන්

 

කීවේ ඔබ නොවේද

හිස අත් තබා අප හට

අකුරු කියවු සුබ මොහොත

අකුණු සැරයෙන් බිදුණිද ?

 

අතින් අල්ලා අයනු ලියවු

දෑතින්ද ගිනිකූ ගැහුවේ

දවා හළු කරනට 

එ් මහා පොත් කන්ද ?

 

6cac3e4af71ab8dda6dba234a97e4887 තරංගී රෙසිකා ප්‍රනාන්දු

jesustodaysl 2 වන වසර 14 වන සතිය 2018 ජූනි 10

 

Comments powered by CComment