මාගේ සෙනඟගේ දුක්ඛිත තත්ත්වය මම දිටිමි.

අප දෙවිදාණේ පීඩිත ජන දුක හමුවේ

අන්ධ නොවේ.

 

 ගී දිවැසිය

 

මාගේ සෙනඟගේ දුක්ඛිත තත්ත්වය මම දිටිමි.

අප දෙවිදාණේ පීඩිත ජන දුක හමුවේ

අන්ධ නොවේ.

 

මාගේ සෙනඟගේ දුක් බර අදෝනාව මම අැසිමි.

අප දෙවිදාණෝ පීඩිත වැලපුම හමුවේ

බිහිරි නොවේ.

 

මාගේ සෙනඟගේ වේදනාවේ බර මම දනිමි

අප දෙවිදාණෝ පීඩිත ජන

දුක හදුනන්නෝ

 

මාගේ සෙනඟව දුකින් මුදන්නට බැස එන්නෙමි.

අප දෙවිදාණෝ දුක දකිනා, දුක අැසෙනා

දුක දැනෙනා, 

එ් දුක තමන්ගේ කරැගෙන

දුකින් මුදන්නට බැස එන්නෝ

 

සියල්ලෝ

පරපුරෙන් පරපුරට පණ ගැහෙන්නේ 

පරපුරෙන් පරපුරට ගලා එන්නේ

එ් අාත්මයයි. විමුක්තියේ අධ්‍යාත්මයයි.

 

යුගයේ යුගයට

විමුක්තිය පතා ජන හදවත්

අවදි කරන දෙවිඳාණෝ

නැගී සිටින දෙවිඳාණො

විමුක්තියේ දෙවිඳාණෝ

අාලේලූයා ! //

 

දහසකුත් වහල් බැමි තුළ

සිරවෙලා කොටුවෙලා

සිටින අප අපව මුදාගන්නට

පෙරමුණට යන්න අප

කැඳවන දෙවිඳාණො

 

කථනය 

මා වෙනුවෙන්

නිදහස් අරගලය වෙත

යන්නට මාගේ පුත්‍රයා වීමට ඔබ කැමතිද ?

(නිහඬියාව)

 

දෙවිඳුන් යනු සත්‍යයයි

දෙව්ඳුන් යනු යුක්තියයි

දෙවිඳුන් යනු නිදහසයි

දෙවිඳුන් යනු ප්‍රේමයයි

 

සත්‍යයයි දෙවිඳාණෝ

යුක්තියයි දෙවිඳණෝ

නිදහසයි දෙවිඳාණො

ප්‍රේමයයි දෙවිඳාණෝ

 

සත්‍යතාවයේ අාත්මයයි

යුක්තිභාවයේ අාත්මයයි

ප්‍රේමයේ අාත්මයයි

අප අවදි කරන්නේ

 

නැගී සිටින්නට

සටන් වදින්නට

දිවිය පුදන්නට

යුගයෙන් යුගයට 

අප කැඳවන්නේ

 

jesustodaysl 2 වන වසර 8 වන සතිය 2018 අප්‍රේල් 29

 

 

 

Comments powered by CComment