ගී දිවැසිය

 

හැම බැටළුවෙකුම මේ ලෝකේ

එක දෙවි පියාගේ දරුවන් වේ.

ජාතිය අාගම කුලය නිසා

එ් දරුකම නෑ අඩුවන්නේ

එක ජීවිතයක් මහා පොළවේ

 

මුළු ලොවටත් වැඩියෙන් අගනේ

යුක්තිය අයිතිය එ් හැමගේ

ලැබු දෙමු රැක දෙමු එක විලසේ

 

මරණයේ මිරිගුව පසුපස ගෙනයන

කුලි එඩේරුන් මග හැරලා 

අපිම විය යුතුයි යහපත් එඩේරු

සාමයේ නිල් තණ බිම සොයනා

 

හැම බැටළුවෙකුගේ අයිතිය පිළිගෙන 

රැළේ විවිධ වු අසිරිය සුරකින

අපිම විය යුතුයි යහපත් එඩේරු

සාමයේ නිල් තණ බිම සොයනා ...

 

තනුව - අැන්ටන් ජයනන්ද පියතුම

පද   - මහින්ද නාමල්

jesustodaysl 2 වන වසර 7 වන සතිය 2018 අප්‍රේල් 22

Comments powered by CComment