සම්ප්‍රදායික දේව ධර්මයට වඩා ආසියාතික විමුක්ති දෙව් දහමක් තුළ විශ්වය දෙස බැලීමට කවුළුවකි. 1984 වැනි කාලයක අද අප මුහුණ දෙන බොහෝ ප්‍රශ්න ගැන එතුමා සාකච්ඡා කර තිබීම පාඨකයා මවිත කරවන සුළුය.

අලූත් කිතුනු සාහිත්‍යය

විශ්වීය දේව ධර්මය

තිස්ස බාලසූරිය (නි.ම.නි. පියතුමා.)

ගරු තිස්ස බාලසූරිය පියතුමා 1984 දී ලියු Planetary Theology නැමැති පොතේ සිංහල පරිවර්තනයේ විජිත් රෝහාන් මහතා ඇතුළු පිරිසකගේ පරිවර්තන උත්සහයකි. සමාජ හා සාමයීක කේන්ද්‍රයේ ප්‍රකාශයකි.

සම්ප්‍රදායික දේව ධර්මයට වඩා ආසියාතික විමුක්ති දෙව් දහමක් තුළ විශ්වය දෙස බැලීමට කවුළුවකි. 1984 වැනි කාලයක අද අප මුහුණ දෙන බොහෝ ප්‍රශ්න ගැන එතුමා සාකච්ඡා කර තිබීම පාඨකයා මවිත කරවන සුළුය.

පරිච්ඡේද 13 කින් සමන්විත මෙම පොත විශ්වය සුුරකින දේව ධර්මයක් ගොඩනැගීමට අත්වැලකි.

jesustodaysl 2 වන වසර 4 වන සතිය 2018 අප්‍රේල් 01

Comments powered by CComment