මිනිසුන් අයුක්ති සහගතයි තර්කානුකූල නොවෙයි
ආත්මාර්ථකාමියි
ඊට කම් නෑ ඔවුන්ට ප්‍රේම කරන්න
යහපත කලත් යටිකුට්ටු අරමුණින්
ආත්මාර්ථකාමි යයි
මිනිසුන් ඔබට චෝදනා කරනු ඇත
ඊට කම් නෑ යහපතම කරන්න


ඔබ සාර්ථක නම් බොරු මිතුරන් හා
සැබෑ මිතුරන් දිනා ගනු ඇත
ඊට කම් නෑ සාර්ථක වන්න
ඔබ කරනා යහපත හෙට දින
අමතක කෙරෙනු ඇත
ඊට කම් නෑ යහපතම කරන්න
අවංක බව හා විවෘත බව නිසා ඔබ
පීඩාවට පත් කෙරෙනු ඇත
ඊට කම් නෑ අවංක වන්න විවෘත වන්න
ත්‍දාළොස් මහේ නිර්මාණය එක රැයෙන්
විනාශ කෙරෙනු ඇත
ඊට කම් නෑ නිර්මාණය කරන්න
චිනිසුන්ට උපකාර ඇවැසිය එහෙත්
උපකාර කළ හොත්
ඔබට ම පහර ගසනු ඇත
ඊට කම් නෑ උපකාර කරන්න
ඔබ සතු හොඳම දේ ලොවට දෙන්න
ඒ වූවත් පා පහරින් ඔබේ
දත් බිදෙනු ඇත
ඊට කම් නෑ ඔබ සතු හොඳම දෙය
ලොවට දෙන්න


jesustoday 41 සතිය 2017 දෙසැම්බර් 10

 

Comments powered by CComment