ජාත්‍යයන්තර තේ දිනය දෙසැම්බර් මස 15 වනදා ශ්‍රී ලංකාව මහත් උත්සවාහකාරයෙන් සමරනු ලැබුවාය. මේ වසරට ශ්‍රී ලංකාවේ තේ වගාවට වසර 150 ක් සම්පූර්ණ වීමද ඊට හේතු විය.

“නීති කඩකිරීම දෙමුහත් කඩුවකි. එයින් සිදුවන තුවාල සුව කළ නොහැකිය” (ශුද්ධ වු බයිබලය)

නීතිය ප්‍රබලයාට එක ආකාරයකටත් දුබලයාට තව ආකාරයකටත් ක්‍රියාත්මක කරවීම යනු කිසිදු ආගම ධර්මයකට හෝ මනුෂ්‍ය ධර්මයකට එකඟ වන්නක් නොවේ. එසේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින්නා පූජකයෙකු, උගතකු හෝ වෙන කවරෙකු හෝ වේවා ඔහු වු ඇයව සැලකිය යුත්තේ ධර්මය විනාශ කර දමන අධාර්මිකයෙකු ලෙසය.