මැයි 30 දිනයට තම පාරම්පරික භූමියෙහි කූඩාරම් ලා සතියකි. එදින එහි නැවතී සිටින වැඩිහිටි පිරිසට අමතරව තවත් විශාල පිරිසක් එක් වී සිටියහ. ඔවුහු නම් මෙම පවුල්වල දරුවන්ය. තම ආච්චිලා, සීයලා, අක්කලා, තාත්තලා ඉපදුණු හැදුණු වැඩුණු එම පින්බර භූමිය ඔවුන්ගේද උරුමයි.

මෙහිදී මතක තබාගත යුතු එක් දෙයක් ඇත. දරුවන් වැරදි කරන්නේ කැමැත්තෙන් ම නොවේ. එබැවින් ඔවුන්ට කඩා පනින්නට නොයන්න. බොහෝ අය වැරදි කරන්නේ, තමන්ගේ කැමැත්තෙන්ම නොවන බව අමතක නොකරන්න.

ලොව පුරා කම්කරුවන්ගෙන් 62% අවිධිමත් අාර්ථික තත්වයකට පිරිහෙනු ලැබ සිටින බවත් එය සංඛ්‍යාවක් ලෙස ගත් විට බිලියන දෙක ඉක්මවන බව්ත සදහන් කර තිබුණි.

"පොඩි පොඩි ඇළ දොළ එකතු වෙලා - හැදෙනා ලෙස ලොකු ලොකු ගංගා.............. ටික ටික හොඳ වැඩ පුරුදු කරන කොට - හොඳටම හොඳ වෙනවා...................”

ශ‍්‍රම සූරාකෑම දේව සමානකම සූරාකෑමයි. දෙවියන්ව සූරා කෑමයි. ලොව ඇති දරුනුම ව්‍යුහගත පාපය ශ‍්‍රම සූරාකෑම ලෙස සැලකිය යුත්තේ අනිකුත් සෑම ව්‍යුහගත පාපයකම පදනම එය වන නිසාය.