විමුක්ති ව්‍යාපාර වලට තිබු ස්ථානය සමාජ ව්‍යාපාර හා සිවිල් සංවිධාන ව්‍යාපාර අත්පත් කර ගන්නවා. එ් සමඟ විමුක්ති කතිකාව පසු පසට තල්ලු වී මානව හිමිකම් කතිකාව පෙරමුණට එනවා.

කාදිනල් හිමිගේ මානව හිමිකම් ගර්හාවට ලක් කරන ප්‍රකාශය ගැන බොහෝ දේ ලියැවි අැත. නිසැකවම එතුමාගේ අස්ථානයද, අරමුණද කිතු දහමේ සාරාර්ථය හා එකඟ නොවේ. එ් ගැන ලිවිම මේ කෙටි ලිපියේ අරමුණ නොවේ.

කාදිනල් හිමි කියන "මානව හිමිකම්" කතිකාවේ බටහිර හා අැමරිකානු වුවමනාව ගැන කාදිනල් හිමි නොකියන කතාවක් කීම මෙහි අරමුණයි.

මානව හිමිකම් පිළිබඳ කතිකාව යුරෝපය හා අැමරිකාව ලොව පුරා විමුක්ති ව්‍යාපාර පසුපසට තල්ලු කර දැමීම සඳහා භාවිතා කිරීම ගැන නම් විවේචනාත්මක කතා බහක් ලෝකයට අවශ්‍යයි. අපේ රටටත් අවශ්‍යයි.

ලොව පුරා ධනවාදි ක්‍රමය ඊට බැදුනු ජාතික රාජ්‍යයන් අභියෝගයට ලක් කරමින් මතු වී අා විමුක්ති ව්‍යාපාර සතු වු දේශපාලන භාවිතාව යුරෝපය හා අැමරිකාව තම ක්‍රමයට තිබෙන ලොකුම අභියෝගය බව හඳුනා ගන්නවා.

එ් අභියෝගය ජය ගැනීමට දේශපාලන ව්‍යාපාර (දේශපාලන භාවිතාවන්) වෙනුවට සමාජ ව්‍යාපාර (සමාජ භාවිතාවන්) පෙරමුණට ගැනීමට යුරෝපා හා අැමරිකානු අධිරාජයවාදින් ක්‍රියා කළා. 

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලෝකය පුරා "විමුක්ති භාෂාව" වෙනුවට "මානව හිමිකම් භාෂාව" ඉදිරියට එනවා. එය නිකම්ම ඉදිරියට එ්මක් නොවෙයි. 

විමුක්ති ව්‍යාපාර වලට තිබු ස්ථානය සමාජ ව්‍යාපාර හා සිවිල් සංවිධාන ව්‍යාපාර අත්පත් කර ගන්නවා. එ් සමඟ විමුක්ති කතිකාව පසු පසට තල්ලු වී මානව හිමිකම් කතිකාව පෙරමුණට එනවා.

වත්මන් අභියෝගය වන්නේ සමාජ ව්‍යාපාර හා දේශපාලන ව්‍යාපාර අතර සංවාදය ගොඩනගමින් සමාජ දේශපාලන ව්‍යාපාර ගොඩනගා ගනිමින් මානව හිමිකම් කතිකාව සමඟ විමුක්ති කතිකාව මතුපිටට ගැනීමයි.

මානව හිමිකම් යුරෝපීය හෝ අැමරිකානු අවශ්‍යතාවයක් නොව, ලෝකයේ අවශ්‍යතාවයක්. එය අවශ්‍ය වන්නේ ජනතාවගේ විමුක්තිය උදා කර ගැනීමට අදාල කාරණයක් වශයෙන්. මානව හිමිකම් සමාජ ව්‍යාපාර වලට හෝ සිවිල් ව්‍යාපාරවලට අයත් විෂයක් නොව විමුක්ති ව්‍යාපාරයට අදාල විෂයක් ලෙස හඳුනා ගැනීම වැදගත්.

Jesustodaysl 2 වන වසර 32 වන සතිය 2018 ඔක්තෝම්බර් 21

Comments powered by CComment