නුඹලා ඔවුන් වෙත පරිත්‍යාග කළ යුත්තේ ප්‍රේමය මුත්, නුඹලා ගේ සංකල්ප නම් නොවන්නේය. මක් නිසාදයත් ඔවුන්ට ඔවුන්ගේම පරිකල්පනා අැත්තේය. ඔවුන් ගේ ශරීරයන් මිස ඔවුන් ගේ අාධ්‍යාත්මයන් නුඹලා ගේ නිවෙස් වල රඳවා ගත යුතු නොවන්නේය.

ඉක්බිති බිළිදෙකු ස්වකීය ළැමට තුරුලු කරගත් කාන්තාවක් ඉදිරියට පැමිණියා ය.

මුනිවරයා අැමතු ඔි මෙසේ අාරාධනා කළාය.

"දරුවන් පිළිබඳව උගන්වන මැනව"

එවිට එතුමෝ මෙසේ දේශනා කළහ.

"නුඹලා ගේ දරුවෝ නුඹලා ගේ දරුවෝ නොවන්නේය.

ඔවුන් වනාහි ජීවාත්මයා තුළ තමන් කෙරෙහි පවත්නා තෘෂ්ණාවේ දූදරුවෝ වන්නාහ.

ඔව් නුඹලා මගින් පැමිණියද, නුඹලා වෙතින් පැමිණෙන්නෝ නොවන්නාහ.

ඔව් හූ නුඹලා සමඟ ජීවත් වන්නෝය. එහෙත් ඔවුහූ නුඹලා ට අයත් නොවන්නාහ.

නුඹලා ඔවුන් වෙත පරිත්‍යාග කළ යුත්තේ ප්‍රේමය මුත්, නුඹලා ගේ සංකල්ප නම් නොවන්නේය.

මක් නිසාදයත් ඔවුන්ට ඔවුන්ගේම පරිකල්පනා අැත්තේය.

ඔවුන් ගේ ශරීරයන් මිස ඔවුන් ගේ අාධ්‍යාත්මයන් නුඹලා ගේ නිවෙස් වල රඳවා ගත යුතු නොවන්නේය.

එ් ඔවුන් ගේ අදහස් හෙට දවස නම් නිවසෙහි ලැගුම්ගෙන අැති බැවිණි. හෙට දවස නම් වන එම නිවෙස නුඹලාට සිහිනෙනුදු දැකබලාගත නොහැක්කේය.

නුඹලාට ඔවුන් හා සමාන වන්නට තැත්කළ හැක්කේය. එහෙත්, ඔවුන් නුඹලා හා සමාන කරගන්නට වෑයම් නොකළ යුත්තේය.

එ් මන්දයත්, ජීවිතය උඩුගංබලා යන්නේ වත්, ඊයේ දවස ළඟ නතරව සිටින්නේ වත් නොමැති බැවිණි.

නුඹලා චාපයන් හා සමාන වන්නෝය. නුඹලා ගේ දරුවෝ යථෝක්ත චාපයන් අාධාරයෙන් සජිවි ඊතල සෙයින් ඉදිරිය බලා විඳිනු ලබන්නෝය.

ධනුර්ධරයාණෝ අන්නතය කරා වැටි අැති මාවතේ සලකුණු දන්නාහ. එතුමාේ ස්වකීය හී වඩා වේගයෙනුත්, අෑත දුරකට යාහැකි වනු පිණිස නුඹ ව චාපයක අාකාරයක නමන්නාහුය.

එලෙස ධනුර්ධරයාණන් අතින් නමනු ලැබීම නුඹගේ සන්තෘෂ්ටියට හේතුවක් කරගත යුත්තේය.

එ් මන්දයත්, පියාඹා යන ඊතලයට ප්‍රේම කරන එතුමෝ ස්ථායීව පවත්නා චාපයට ද එලෙසින් ම ප්‍රේම කරන්නා හ"

 ඛලීල් ජිබ්රාන් මුනිවරයා පොතෙනි

Jesustodaysl 2 වන වසර 31 වන සතිය 2018 ඔක්තෝම්බර් 14

Comments powered by CComment