කඳුකරය අාශ්‍රිතව වතු පාසල් ලෙස හඳුන්වන පාසල් 845 ක් තිබෙන අතර එ්වායේ දැනට පවතින ගුරු හිඟය 3850 ක් පමණ වේ. මේ දැවැන්ත ගුරු හිඟය විසින් එ් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට සිදු කරන බලපෑම අමුතුවෙන් ලිවිය යුතු නැත.

සැමට සමාන අධ්‍යාපනයක් පිළිබඳ සංවාදය නිදහස් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ සංවාදය තරමටම පැරණිය. එහෙත් අධ්‍යාපන පහසුකම් අතින් අන්ත තත්වයක සිටින්නේ මෙරට කඳුකර ද්‍රවිඩ ජනයාගේ දරුවන්ය.

ඔව්හූ වනාහි මේ රටට වැඩීම විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් උපයා දුන් ප්‍රජාවගේ දරුවෝය. එබැවින් ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනය නොසලකා හැරීම මේ රටේ සදාචාරය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයකි.

කඳුකර ජනයාගේ පාසල් හඳුන්වන අාකාරයම එක්තරා දුරකට මේ විෂමතාවය පෙන්වයි "වතු පාසල්". පාසල් මිස වතු පාසල් ගමේ පාසල් නගරේ පාසල් යන නාමකරණයම විෂමතාවය පෙන්වා දේ.

කඳුකරය අාශ්‍රිතව වතු පාසල් ලෙස හඳුන්වන පාසල් 845 ක් තිබෙන අතර එ්වායේ දැනට පවතින ගුරු හිඟය 3850 ක් පමණ වේ.

මේ දැවැන්ත ගුරු හිඟය විසින් එ් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට සිදු කරන බලපෑම අමුතුවෙන් ලිවිය යුතු නැත. මෙම පාසල් සංවර්ධනය සඳහා 2017 වෙන්කර අැති මුදල රු මිලියන 250 කි. නමුත් නගරයේ එක් පාසලක ගොඩනැල්ලක් සඳහා මෙවැනි මුදලක් වැය කරනු දැකිය හැකිය.

මුදල් වැය කිරීමෙන් පමණක් මේ පාසල් සංවර්ධනය නොවේ. මේ පාසල් වලට එන දරුවන්ට ඉගෙනුමට අවශ්‍ය පරිසරයක් හා අාර්ථිකයක් සහතික කළ යුතුය. කඳුකර ජනතාවගේ දරුවන් වෙනුවෙන් කිතුනු සභාවන්ද විධිමත් අධ්‍යාපන වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරනු නොපෙනීම සභාවන් තුළ මේ ජනතාව අාන්තිකකරණයට ලක් වි තිබීම පෙන්වා දෙයි.

කඳුකර ද්‍රවිඩ ජනතාවගේ දරුවන්ට ජේසු මෙන් ප්‍රඥා මහිමයෙන්, කාය ශක්තියෙන් හා වර්ධනය වීමට අැති අයිතිය දිව්‍යමය අයිතියකි. එ් අයිතිය තහවුරු කිරීමට රජය මෙන්ම මා කිතුනු සභාවන්ද පෙරමුණ ගත යුතුය. ජනතාව ඊට බල කළ යුතුය.

Jesustodaysl වන වසර 28 වන සතිය 2018 සැප්තැම්බර් 16

Comments powered by CComment