ක්‍රිස්තියානිය පෙන්වා දෙන ‘ගැලවීම’ ‘විමුක්තිය’ ‘සාමය’ තුළ ඇති ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් වන්නේ මිලිටරිකරණයෙන් මිදීමයි. ක්‍රිස්තු ආගමනය තුළින් අපේක්ෂා කළ දෙයක් වුයේ මිලිටහරණයයි.
“ආක්‍රමණය කරන හමුදාවේ පාවහන්ද ලෙයින් තැවරුණු ඔවුන්ගේ ඇඳුම් සියල්ල ද ගින්නෙන් දවාලනු ලැබේ” (යෙසායා 3/5)
සැබෑ සාමය පිරි දේශයක් ගොඩනැගීමේදි හමුදාව සඳහා වන වියදම් නවතා දැමිය යුතු බවත් ඒවා මිනිසුන්ගේ කුසගින්න නිවීමට යෙදිය යුතු බවත් දෙවිදුන් පෙන්වා දෙයි.
“ඔවුහු තමන්ගේ කඩුවලින් නගුල් තලද, හෙල්ලවලින් දෑ තැතිද තලා ගන්නෝය.” (මිකා 4/3)
මෙම ශුද්ධ ලියවිලි පාඨය පෙන්වා දෙන්නේ සැබෑ සාමයේ සංවර්ධනයේ මාවතයි.
මිලිටරිකරණය තම ප්‍රතිපත්තිය කරගත් රාජපක්ෂ රෙජිමයට පසු පැමිණි යහපාලන රජයේ යෝජිත තුන්වෙනි අයවැයේද වැඩීම වියදම ‘ජාතික ආරක්ෂාවට” බව ඇස්තමේන්තු කර ඇත. මේ වචනයම එනම් ‘ජාතික ආරක්ෂාව’ නොමඟ යවන සුළුය. එහි සැබෑ අරුත තවමත් රට මිලිටරිය පෝෂණය කරන බවයි.
2018 සඳහා වන විපර්ජන පනත අනුව ආරක්ෂක වියදම රුපියල් කෝටි විසි නම දහස ඉක්මවයි. (රුපියල් 290, 711, 375, 000 කි)
2017.09.26 අද පුවත්පතේ ඵලවු පහත කාටුනය එහි සැබෑ අරුත මොනවට පෙන්වා දෙයි.

කිතුනුවන් ලෙස මිලිටරිය පෝෂණය කිරිමේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිය දැඩි ලෙස හෙලා දැකිය යුතු වන්නේ අප ඉහත දැක් වු දේව ධර්මය අනුවය.

jesustoday 31 සතිය 2017 ඔක්තෝම්බර් 01

Comments powered by CComment