ඉරුදින සුපුවත

සාමාන්‍ය සමයේ 29 වන ඉරුදින

ඉරුදින සුපුවත

සාමාන්‍ය සමයේ 28 වන ඉරු දින

කඳුළු පිස දැමීම දේව කැමැත්තයි.

ඉරුදින සුපුවත

සාමාන්‍ය සමයේ 27 වන ඉරුදින

මෙහෙවර අතහැරීමේ විපාකය මෙහෙවර අත්හැරීමේ විපාකය.

යැදුම - 5

මම උදෑසන යාච්ඤාව පිණිස යොමු වුනෙමි. ශුද්ධ වු බයිබලය මා අසල වූවත් මම එය පෙරලා නොබැලුවෙමි. එහෙත් වචනයක්, ආහාරයක් වන වචනයක් අවැසි විය. දෙවිඳුන්ට ඉඩ දෙමින් බලා සිටියෙමි.

මගේ හදතුලින් වචනයක් ගලා එයි.
සවන් දෙන්න ජීවත් වෙන්න.
මම ඊට අවදිවෙමි.

සමිදුනි ඉගැන්වුව මැනව. මේ තුළ ඔබ පවසන්නේ කුමක්ද ? මට හැඟෙන අරුත නොව ඔබගේ අරුත පහදා දුන මැනව. සවන් දෙන්න ජීවත් වෙන්න.
ක්‍රියා පද දෙකක් - නාම පද දෙකක් නොවේ.
ක්‍රියාවන් දෙකක් ලෙස පෙනුනද එය එකකින් එකක් වෙන් කල නොහැකිය. එබැවින් මෙය එකම ක්‍රියාවක් නොවේද?
සැබැවින්ම එකම ක්‍රියාවකි.

ඉරුදින සුපුවත සාමාන්‍ය සමයේ 26 වන ඉරුදින

දිනට නියමිත ශුද්ධ ලියවිලි

එසකියල් 18/25-28

පිලිපි 2/1-11

මතෙව් 22/28-32