සාමාන්‍ය සමයේ හයවන ඉරුදින

ලෙවි          13/1-3, 44-46

ශු. මාක්       1/40-45

1 කොරින්ති   10/31,11/1

ඉරුදින සුපුවත
සාමාන්‍ය සමයේ පස්වන ඉරුදින

යෙසායා     43/1-3,5, 10-13
ක්‍රියා         1/12-13, 2/1-2, 4-8, 11
මතෙව්       2/1-2, 7-12

සාමාන්‍ය සමයේ 4 වන ඉරුදින

ද්වීතීය නීති   6/1-9

ශු. මාක්       10/13-15

කොලොස්සි   3/12-21

ඉරුදින සුපුවත (ජනවාරි 21) සාමාන්‍ය සමයේ 3 වන ඉරුදින

දිනට නියමිත ශුද්ධ ලියවිලි

ජෝනා         3/1-5,10
1 කොරිත්ති    7/29-31
මාක්            1/14-20

ඉරුදින සුපුවත
සාමාන්‍ය සමයේ දෙවන ඉරුදින

 දිනට නියමිත ශුද්ධ ලියවිලි

1 සාමුවෙල්        3/8-10,19
ජොහාන්           1/35-42
1 කොරින්ති        6/13-15, 17-20