ඉරුදින සුපුවත
ආගමන සමයේ හතරවන ඉරුදින

2 සාමුවෙල්      7/1-6, 8-11

ලුක්              1/26-33

රෝම            16/25-27

ඉරුදින සුපුවත
ආගමන කාලයේ තුන්වෙනි ඉරුදින

දිනට නියමිත ශුද්ධ ලියවිලි
යෙසායා              61/1-2, 10-11
1 තෙසලෝනික       5/16-24
ශු. ජොහාන්          1/6-8, 19-28

ආගමන කාලයේ දෙවන ඉරුදින

දිනට නියමිත ශුද්ධ ලියවිලි

යෙසායා       40/1-5, 9-11
2 පේදුරු      3/8-14
ශු. මාක්       1/1-8

ඉරුදින සුපුවත
ආගමන කාලයේ පළමු වන ඉරුදින

 

දිනයට නියමිත ශුද්ධ ලියවිලි

යෙසායා 63/16-17, 64/1,3-8
1 කොරින්ති 1/3-9
ශු. මාක් 13/33-37

 

අදින් නව ජන වන්දනා වසරක් ආරම්භ වෙයි. ආගමන කාලය තුළ තෙයාකාර සැමරුමක් සිදු වේ.

ඉරුදින සුපුවත
සාමාන්‍ය සමයේ අවසාන ඉරුදින

 

දිනට නියමිත ශුද්ධ ලියවිලි

එසකියල් 34/1-12, 15-17
1 කොරින්ති 15/20-26-28
ශු. මතෙව් 25/31-46