අද අපිත් මගේ, අපේ පවුල් අපේ ජාතියේ ගැලවීම පතන පටුභාවය තුළ සිටිමුද ? අපි ගැලවීම ලෙස දකින්නේ සම්ප්‍රදායික අදහසද ? එසේ නම් අප වඩ වඩා ශුද්ධාත්මයාණන්ට නතු විය යුතුය. පුළුල්ව දැකිමේ බව්තිස්මය ලැබීය යුතු.

අද බොහෝ දෙනා තමාවත් ප්‍රේම නොකරන අයවෙති. තමාට ලැබී අැති ජීවිතයට කාලයට අැදහිල්ලට වටිනාකම්ක නොදෙන මිනිස්සු අන් අයටද ප්‍රේමයක් ලබා නොදෙයි. ඉතිං ජේසු පැහැදිලිව වෙනස ලකුණු කරයි.

සිත් හරවාගන්නා අය ගැන අපගේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ? සැක කරමුද ? ප්‍රතික්ෂේප කරමුද ? පිළිගනිමුද ? රැකගනීමුද ? මර්ධනයේ, ඝාතනයේ ව්‍යාපාරයකින්ජී විතයේ සාමයේ ව්‍යාපාරයකට අපිත් එතෙර විය යුතුයි.

කුලිකාරයින් වන නායකයින්ගෙන් අෑත් විය යුතු බව උන්වහන්සේ පෙන්වා දෙති. වර්ථමානයේ අපි බොහාේ දෙනා ඡන්දයෙන් පත් කරන්නේ බැටළුවන් මරා කෑමට ඉඩදෙන කුලිකාර නායකයින් නොවේද? එසේ කිරීම යහපත් එඩේරාට පිටුපාන පාපයක් බව වටහා ගත යුතුය.

ජීවමාන ජේසු යනු අවතාරයක් නොවේ. ජීවමනා ජේසුව අත්දැකීම එතුමන්ගේ දහම තුළ ජීවත් වීමකි. එතුමන් සමඟ එතුමන් තුළ කෑම බීම, වැඩ කිරීම, ජීවත් වීම, අාදි සියල්ලම ඉටු කිරීමකි.