ඉරුදින සුපුවත (ජනවාරි 21) සාමාන්‍ය සමයේ 3 වන ඉරුදින

දිනට නියමිත ශුද්ධ ලියවිලි

ජෝනා         3/1-5,10
1 කොරිත්ති    7/29-31
මාක්            1/14-20

ඉරුදින සුපුවත
සාමාන්‍ය සමයේ දෙවන ඉරුදින

 දිනට නියමිත ශුද්ධ ලියවිලි

1 සාමුවෙල්        3/8-10,19
ජොහාන්           1/35-42
1 කොරින්ති        6/13-15, 17-20

කොළඹ කතෝලික පදවිය 2018 වර්ෂය යහපත් එඬේරා තේමා කොටගෙන ක්‍රියාත්මක වීමට තීරණය කර තිබේ. එය යුගf්ය අවශ්‍යතාවයකි. මන්ද යත් ජනතාව නැමැති බැටළු රැළ අද සිටින්නේ මං මුලාවය. අතර මං විය. කුලි කරුවන් වු ද සොරුන් වු ද ව්‍යාජ එඬේරුන් නිසා මං මුළා වු බැටළුවන්ට සැබෑ එඬේරුන් අවැසිම යුගයකි මේ.

ඉරුදින සුපුවත 

දිනට නියමිත ශුද්ධ ලියවිලි

යෙසායා    60/1-6,
එසිසි        3/2-3, 4-6
මතෙව්       2/1-12

දිනට නියමිත ශුද්ධ ලියවිලි

උප්පත්ති   15/1-6, 21/1-3
හෙබ්‍රෙව්    11/8,11,12,17-19
ශු. ලුක්     2/22-40

අද ශුද්ධ වු පවුල් මංගල්‍යයි. කොයි දරුවත් දෙව් දරුවෙකි.

 පළමු දේව ප්‍රකාශනය තුළ දැක්වෙන්නේ ආබ්‍රහම්ට දරුවෙකු පිළිබඳ දේව පොරොන්දු ව ඉටු වන ආකාරයයි.
 ආබ්‍රහම් දෙවිදුන්ට පවසන්නේ කුමක්ද ?