ජේසු සමිඳුනි
ඔබේ වැඩපෙළ කිරීම සඳහා මාගේ දෑත්
ඔබට දෙමි.
ඔබට ගමන් කිරීමට මාගේ දෙපා
ඔබට දෙමි.
ඔබ ක්‍රියා කරන අයුරු දැකීමට මාගේ දෑස්
ඔබට දෙමි.
ඔබේ වචන කථා කිරීමට මාගේ දිව
ඔබට දෙමි.
මා තුළ යදිනු සඳහා මගේ අධ්‍යාත්මය
ඔබට දෙමි.
සියල්ලටම වඩා ම තුළින් ඔබේ පියාණන්ට
හා මුළු මානව සංහතියට ඔබ ප්‍රේම කරනු
පිණිස මාගේ හදවත ඔබට දෙමි.
මා තුළ ඔබ වර්ධනය වනු සඳහා මගේ
මුළු ජීවිතයම ඔබට දෙමි.
ජේසු ස්වාමිණි ඒ ඔබම මා තුළ ජීවත්
වෙමින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් යාච්ඥා කරනු සඳහාය

ඉරුදින සුපුවත
සාමාන්‍ය සමයේ 33 වන ඉරුදින

 

දිනට නියමිත ශුද්ධ ලියවිලි

හිතොපදේශ          31/10-13, 19,20,30,31
1 තෙසලෝනික       5/1-6
මතෙව්                25/14-30

දේව ගරු බිය දක්වන්න.

 ඉරුදින සුපුවත සාමාන්‍ය සමයේ 32 වන

දිනට නියමිත ශුද්ධ ලියවිලි

ප්‍රඥා                           6/12-161 තෙසලෝනික                  4/13-18

මතෙව්                         25/1-12    

12

 අදට නියමිත ශුද්ධ ලියවිලි වල පොදු තේමාව වන්නේ ප්‍රඥාව හෙවත් නැණ නුවණයි. ඉතා නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ නම් ප්‍රඥාව හා ගැලවීම අතර සම්බන්ධතාවය අද ශුද්ධ ලියවිලි අවධාරණය කරයි.

ඉරුදින සුපුවත

සාමාන්‍ය සමයේ 31 වන ඉරුදින

 

දිනට නියමිත ශුද්ධ ලියවිල

මලාකි                            1/13 / 2,8-10

1 තෙසලොතික                2/7-9,13

මතෙව්                            23/1-12

ඉරුදින සුපුවත

සාමාන්‍ය සමයේ 30 වන ඉරු දින


දිනට නියමිත ශුද්ධ ලියවිලි

නික්මයාම 22/21-27

1 තෙසලානික 1/5-10

මතෙව් 22/34-40

 

උදහසට ලක් නොවන්න.