දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදයේ උත්තරීතරක්වය ගැන මෙනෙහි කරන්නා මනුෂ්‍යත්වයේ උත්තරීතරත්වය ගැන හිතන්නේ නැත්නම් එයින් කවර ඵලක්ද?

පේ‍්‍රමයේ භාෂාවට ඉඩ දෙන්න. වෛරය වර්ධනය වන පරිදි අනෙකා පිළිබඳ ගොතා ඇති ඓතිහාසික ප්‍රවාද මත නොරැදෙමු.

අද අපිත් මගේ, අපේ පවුල් අපේ ජාතියේ ගැලවීම පතන පටුභාවය තුළ සිටිමුද ? අපි ගැලවීම ලෙස දකින්නේ සම්ප්‍රදායික අදහසද ? එසේ නම් අප වඩ වඩා ශුද්ධාත්මයාණන්ට නතු විය යුතුය. පුළුල්ව දැකිමේ බව්තිස්මය ලැබීය යුතු.

අද බොහෝ දෙනා තමාවත් ප්‍රේම නොකරන අයවෙති. තමාට ලැබී අැති ජීවිතයට කාලයට අැදහිල්ලට වටිනාකම්ක නොදෙන මිනිස්සු අන් අයටද ප්‍රේමයක් ලබා නොදෙයි. ඉතිං ජේසු පැහැදිලිව වෙනස ලකුණු කරයි.

සිත් හරවාගන්නා අය ගැන අපගේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද ? සැක කරමුද ? ප්‍රතික්ෂේප කරමුද ? පිළිගනිමුද ? රැකගනීමුද ? මර්ධනයේ, ඝාතනයේ ව්‍යාපාරයකින්ජී විතයේ සාමයේ ව්‍යාපාරයකට අපිත් එතෙර විය යුතුයි.