ජීවිතය දෙවිඳුන්ගේ ජීවිතය පවතින්නේ දෙවිඳුන් තුළ කියලා අදහන අපිට දෙවිඳුන්ව ජීවිතයෙන් පිටත සොයන්න බෑ. හුඟාක් අය දෙවිඳුන්ව සොයාගෙන බොහෝ දුර යනවා.. දෙවිඳුන් හැම තැනම ඉන්න බව ඔවුන් අමතක කරනවා. ඔව්, ඔවුන් තුළම ඔවුන් ඉන්න තැනම.

ඉරුදින සුපුවත

අද අපි බොහෝ දෙනා කරන්නේ ජාති අාගම් වශයෙන් වෙෙරය අැති කරන තාප්ප බිත්ති තව තවත් අැති කිරීමයි. එය දේව කැමැත්තට එරෙහි අපරාධයකි. අප කළ යුත්තේ සියලු දෙනා එකම ශරීරයක් වන පිණිස සමගි කිරිමයි. එ් සඳහා නායකත්වය දීමයි. 

ඉරුදින සුපුවත

අද බොහෝ දෙනෙකුට තම කැඳවීම ඉතා පහසු, මුදල් හම්බ කළ හැකි මාර්ගයකි. එ් මාවතේ පයගසා දෙවියන්ට සේවය කිරීම යනු රැවටීමකි. කැඳවීම යනු යුක්තිය, සත්‍යය, විමුක්තිය සොයා යන සුවපහසුකම් කැප කළ ජීවිත ගමනකි.

ඉරුදින සුපුවත

දෙවියන්වහන්සේ එසකියල්ට කියන්නේ ඔවුන් පිළිගත්තක් නැතත් දිවැසිවරය ප්‍රකාශ කරන ලෙසයි. "ඔවුන් කාැරලිකාර මනුෂයන් බැවින් සවන් දුන්නත් නොදුන්නත් ඔවුන් අතරෙහි දිවැසිවරයෙකු සිටින බව ඔවුන් දැනගනු අැත" දිවැසිවර මෙහෙවර යොමුවන්නේ හොඳ අය වෙත නොවේ නරක අය වෙතයි.

ඉරුදින සුපුවත

එතුමා අද අපටත් "නැගිටින්න" යන අාරාධනය කරන සේක. මැරුනු අැදහිල්ලක් ජිවමාන අැදහිල්ලකට නැගිටින්න. අැවිදින මළ මිනියක් සේ ගත කරන ජීවිතයෙන් ජීවනයෙන් යුතු ජීවිතයකට නැගිටින්න.