ජේසු සමිඳුනි
ඔබේ වැඩපෙළ කිරීම සඳහා මාගේ දෑත්
ඔබට දෙමි.
ඔබට ගමන් කිරීමට මාගේ දෙපා
ඔබට දෙමි.
ඔබ ක්‍රියා කරන අයුරු දැකීමට මාගේ දෑස්
ඔබට දෙමි.
ඔබේ වචන කථා කිරීමට මාගේ දිව
ඔබට දෙමි.
මා තුළ යදිනු සඳහා මගේ අධ්‍යාත්මය
ඔබට දෙමි.
සියල්ලටම වඩා ම තුළින් ඔබේ පියාණන්ට
හා මුළු මානව සංහතියට ඔබ ප්‍රේම කරනු
පිණිස මාගේ හදවත ඔබට දෙමි.
මා තුළ ඔබ වර්ධනය වනු සඳහා මගේ
මුළු ජීවිතයම ඔබට දෙමි.
ජේසු ස්වාමිණි ඒ ඔබම මා තුළ ජීවත්
වෙමින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් යාච්ඥා කරනු සඳහාය

Comments powered by CComment