සැබෑ ප්‍රශංසාව තමයි “ජීවිතයම ප්‍රශංසාවක්” බවට පත්කර ගැනීම. එවිට ඔබ ප්‍රශංසා කරනවා විතරක් නොවෙයි. ඔබව දකින සියලු දෙනා දෙවියන්ට ප්‍රශංසා කරනවා. ඒ ප්‍රශංසාවේ ඉල්ලම් නෑ. ප්‍රශංසාවම, ස්තූතියම පමණයි.

යැදුම - 2

දැන් දැන් ප්‍රශංසාව මෙහෙයන්. වැඩි වැඩියෙන් දකින්න පුළුවන්. ඒවා හරි ජනප්‍රියයි. “ප්‍රශංසා වේවා” කියන වචනය නිතර නිතර රාව ප්‍රතිරාව නැංවෙනවා. "ස්තූති වේවා"  කියන වචනයත් ඒ වගේමයි.

ශැබැයි ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඇත්තටම එසේ කීමෙන් අපි දෙවියන්ට ප්‍රශංසා කරනවද? කියලා. ඇයි එහෙම කියන්නේ.

“ප්‍රශංසා වේවා” “ස්තූති වේවා” කියලා කියන්න හැමෝටම පුළුවන්. හැබැයි එතැන ප්‍රශංසාවක්, ස්තූතියක් නැති වෙන්න පුළුවන්

ඇත්තටම අපිට ලැබිතිබෙන දේවල් වලට අපි දෙවිඳුන්ට ප්‍රශංසා කළ යුතුයි. ස්තූති කළ යුතුයි. හැබැයි අපි ප්‍රශංසා කරන්නේ ස්තූති කරන්නේ තව තවත් දේවල් ඉල්ලමින් නම් එතැන ඇත්ත ප්‍රශංසාවක්, ස්තූතියක් නැ. එතැන තිබෙන්නේ ආත්මාර්ථකාමි බව,මමත්වය.

තව තව ඉල්ලීමේ අදහසින් ප්‍රශංසා කිරීම, ස්තූති කිරීම තුළ සැබෑ ප්‍රශංසාවක් නැ.

සැබෑ ප්‍රශංසාව තමයි “ජීවිතයම ප්‍රශංසාවක්” බවට පත්කර ගැනීම. එවිට ඔබ ප්‍රශංසා කරනවා විතරක් නොවෙයි. ඔබව දකින සියලු දෙනා දෙවියන්ට ප්‍රශංසා කරනවා. ඒ ප්‍රශංසාවේ ඉල්ලම් නෑ. ප්‍රශංසාවම, ස්තූතියම පමණයි.

ජීවිතයම ප්‍රශංසාවක් කරන්නේ කොහොමද? ජීවිතය යහපත් සිතුවිලි වලින්, වචන වලින්, ක්‍රියා වලින් පුරවාගැනීමෙන්.

"මිනිසුන් ඔබේ යහපත් ක්‍රියා දැක ස්වර්ගයේ වැඩ වසන ඔබේ පියාණන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන පිණිස ඔබේ ආලෝකය ඔවුන් ඉදිරියේ බබළන්න."

වචනයේ ප්‍රශංසාව හරිම සිමිතයි. ක්‍රියාවේ ප්‍රශංසාව නැත්නම් වචනයේ ප්‍රශංසාව ව්‍යාජයි. ජීවිතයම දෙවියන් වෙත ගැයෙන ප්‍රශංසාවේ ගීතයක් බවට පත් කරගන්න. එවිට ඔබට වචන එතරම් වැදගත් වෙන්නේ නැ.

ප්‍රශංසාව සඳහා වචන සොයමින් වෙහෙසීම, ප්‍රශංසාව සඳහාහති දමාගෙන, පොත් පෙරළගෙන වෙහෙසීම අරුත් යුත් දෙයක්. ප්‍රශංසාව හඳවතේ ගැඹුරින් නිසඟයෙන් ගලා එන්නක්. එය බලහත්කාරයෙන් කෑ ගසා මෙහෙයවා මතුකරගත යුත්තක් නොවෙයි.

ජීවිතයම ප්‍රශංසාවක් කරගන්න. ජීවිතයම ස්තූතියක් කරගන්න.

jesustodaysl 2 වන වසර 27 වන සතිය 2018 සැප්තැම්බර් 09

Comments powered by CComment