ජීවිතය දෙවිඳුන්ගේ ජීවිතය පවතින්නේ දෙවිඳුන් තුළ කියලා අදහන අපිට දෙවිඳුන්ව ජීවිතයෙන් පිටත සොයන්න බෑ. හුඟාක් අය දෙවිඳුන්ව සොයාගෙන බොහෝ දුර යනවා.. දෙවිඳුන් හැම තැනම ඉන්න බව ඔවුන් අමතක කරනවා. ඔව්, ඔවුන් තුළම ඔවුන් ඉන්න තැනම.

යැදුම

යැදුම තුළයි ජීවිතය විකසිත වෙන්නේ. විශ්වාසය විකසිත වන්නේ අාලෝකයට පත්වන්නේ.

යැදුම දිගටම සිද්ධ වුණත් යැදුෙම් අවදිවීම් jesustodaysl.org වෙත ලිවීම නම් අතපසු වුණා. එ් අතපසුවීඹට නැවතීම තියන්න හිතුවේ යැදුමට පෙම්බැදි සහෘදයින් වෙනුවෙන්.

දෙවියන් කියු පමණින් මිනිස්සු ස්වර්ගය දෙසට අැස් ඔසවනවා නිතර දකින්න පුළුවන්. දෙවියන්ව හමුවන්න පුළුවන් ලෝකයෙන් පළා ගිහින් වෙන ලෝකයකදී ද ?

එහෙම හිතන පිරිස් ඉන්නවා. නමුත් සත්‍ය එ්ක නෙවෙයි. ලෝකය දෙවිඳුන්ගේ. ලෝකය පවතින්නේ දෙවිඳුන් තුළ. එහෙම අදහන අපිට දෙවිඳුන්ව ලෝකයෙන් පිටත සොයන්න බෑ.

එ් වගේමයි ජීවිතය. ජීවිතය දෙවිඳුන්ගේ ජීවිතය පවතින්නේ දෙවිඳුන් තුළ කියලා අදහන අපිට දෙවිඳුන්ව ජීවිතයෙන් පිටත සොයන්න බෑ. හුඟාක් අය දෙවිඳුන්ව සොයාගෙන බොහෝ දුර යනවා.. දෙවිඳුන් හැම තැනම ඉන්න බව ඔවුන් අමතක කරනවා. ඔව්, ඔවුන් තුළම ඔවුන් ඉන්න තැනම.

ජේසු මේ අැත්ත ඉතා ගැඹුරින් කියනවා. එ් උත්තම පූජක යැදුමේදි. ජේසුෙග් යැදුම් අතර ප්‍රබල යැදුමක් එ්ක.

"ලෝකයෙන් ඔවුන් වෙන් කරන මෙන් මම යාච්ඥා නොකරමි"

ලෝකය තුළ ලෝක දෙකක් තිබෙනවා. පළමුවෙන්න ලෝක සම්මතය හෙවත් පවතින ක්‍රමයය දෙවැන්න දේව සම්මතය හෙවත් පැවැතිය යුතු ක්‍රමයයි.

ලෝකය තුළ පැවැතීම යනු පවතින ක්‍රමය තුළ පැවැතීම නොවේ. එ් ක්‍රමය තුළ දෙවිඳුන් හමු නොවේ.

"මා ලෝකයට අයිති නොවන සේම ඔවුන්ද ලෝකයට අයිති නොවේ" යැයි ජේසු පවසන්නේ එයයි.

jesustodaysl 2 වන වසර 20 වන සතිය 2018 ජූලි 22

 

Comments powered by CComment