ඉරුදින සුපුවත

එතුමා අද අපටත් "නැගිටින්න" යන අාරාධනය කරන සේක. මැරුනු අැදහිල්ලක් ජිවමාන අැදහිල්ලකට නැගිටින්න. අැවිදින මළ මිනියක් සේ ගත කරන ජීවිතයෙන් ජීවනයෙන් යුතු ජීවිතයකට නැගිටින්න.

ප්‍රඥා           1/13-15, 2/23-24

2 කොරින්ති   8/7,9 13-15

ශු. මාක්       5/21-43

මරණය, දුක, පීඩාව දේව කැමැත්ත නොවේ.

 • අදට නියමිත පළමු කියවීම ප්‍රඥා පොතෙනි.
 • ප්‍රඥාවේ ගැඹුරුම අවදි වීම වන්නේ දුක, වේදනාව, පීඩාව දේව කැමැත්ත නොවන බව හඳුනා ගැනීමයි.

"මරණය දෙවිඳුන්ගේ ක්‍රියාවක් නොවේ. ජීවමාන අය වනසාලීමෙන් එතුමාණෝ ප්‍රීති නොවන සේක. එතුමාණන් සියල්ල මැව්වේ ජීවත් වන පිණිසය"

 • ජේසු තුමන් මේ ගැඹුරු සත්‍ය වරෙක පැහැදිලි කළේ "දෙවිඳුන් මරණයේ නොවන ජීවිතයේ දෙවිඳුන්" බව පවසමිනි. "මා අාවේ ජීවිතය දෙන්නටත් එය වැඩි වැඩියෙන් දෙන්නටත්" යැයි පවසමිනි.

ඔබ දුකින් නම්, පීඩාවෙන් නම්, ලෝකය දුකින් පිරි අැත්නම් එය දේව කැමැත්තට පිටුපෑමේ ප්‍රතිඵලයක් බව හඳුනාගන්න. 

මම ඔබට කියමි "නැගිටින්න"

 • අද සුවිශේෂය සිද්ධින් දෙකක් එක විට විස්තර කරන ටිකක් දිගු විස්තරයකින් සමන් විතය.
 • එක් සිද්ධියක් වන්නේ ධර්මශාලා ප්‍රධානියාගේ දුව මරණයෙන් නැගිට වීමයි.
 • දෙවැන්න ලේ මාලේ ස්ත්‍රීය සුවපත් වීමයි.
 • ධර්මශාලා ප්‍රධානියාගේ සිදුවීමේදි අැදහිල්ල ධර්මශාලා ප්‍රධානියාගේය. අසාධ්‍ය තත්වය සිටින දියණියගේ නාෙවේ. ජේසු තුමා ඔහුට පවසන්නේ "බිය නොවන්න අැදහිල්ල අැතිව සිටින්න" කියාය. ඔහු එ් තුළ පවති. දියණිය ජිවිතය ලබයි.
 • ලේමාලේ රෝගී ස්ත්‍රීයගේ සිදුවීම තුළ අැදහිල්ල රෝගි ස්ත්‍රීයගේට. අැය සුවය ඉල්ලා සිටින්නේ වචනයෙන් නාෙවේ ක්‍රියාවෙනි. "ඔබේ අැදහිල්ල ඔබ සුවපත් කළේය. සාන්ත සිතින් යන්න. ඔබේ පීඩාවෙන් මිදි වසන්න"
 • පීඩාව මරණය දේව කැමැත්ත නොවන බව ජේසු තුමාගේ ක්‍රියාවක් පැහැදිලි වේ.

එතුමා අද අපටත් "නැගිටින්න" යන අාරාධනය කරන සේක.

මැරුනු අැදහිල්ලක් ජිවමාන අැදහිල්ලකට නැගිටින්න.

අැවිදින මළ මිනියක් සේ ගත කරන ජීවිතයෙන් ජීවනයෙන් යුතු ජීවිතයකට නැගිටින්න.

 • මරණය පීඩාව උරුම කර දෙන සමාජ ක්‍රමයකින් ජිවිතය සැහැල්ලුව ලබාදෙන සමාජ ක්‍රමයකට නැගිටින්න. එතුමා අපට අාරාධනා කරන සේක. 

මොහොතක් නැවතී සිතන්න........

ජීවනයේ ක්‍රමයක් වෙත.

 • දෙවන කියවීම අපට පෙන්වා දෙන්නේ ජීවනයේ සාංඝික ජීවිත ක්‍රමයක් වෙත ලබා දෙන මඟ පෙන්වීමෙකි. 
 • සිංහල බයිබලය සහනාධාර සේවය යන වචනය භාවිතා කළ ද එය සැබැවින්ම යුක්තියේ සාධාරණත්වය පැවැත්මක් පිලිබඳ අනිවාර්ය කොන්දේසියකි.
 • පිනට දීම, අාධාර දීම, දානය දීමක් යන අදහසින් දීම දේව නියමයක් නොවේ. සාධාරණත්වය පිණිස ක්‍රමයක් අැති කිරීමයි දේව නියමය "මෙයින් අදහස් කරන්නේ සහනය දීමක් නොව සාධාරණත්වය අැති කිරීමයි"
 • දුක් පීඩා මැකෙන සාධාරණත්වයේ සහෝදරත්වයේ ක්‍රමයක් තුලයි ජීවිතය පූර්ණවන්නේ. ඔබ එය අදහනවාද ? 
 • ඔබ යමක් දෙන්නේ පිංතකාද ? උපකාර කිරීමේ අදහසින්ද ? නැතිනම් ජේසු පෙන්වා දුන් ගැඹුරු සාධාරණත්වයේ හැඟීමක් තුළද ?
 • අපේ මිසම්, සභාවන්, සංඝ තුළ මේ සාධාරණත්වයේ දූත මෙහෙවර අද ක්‍රියාත්මක වෙනවාද ? නැතිනම් එ්වා සැබෑ කිතුනු එ්කක නාෙවේ. 
 • එ් සඳහා පුංචි හෝ අාරම්භයක් මේ සතිය තුළ ලබා දෙන්නට ක්‍රියා කරමු.

 

Comments powered by CComment