ඉරුදින සුපුවත 

දේව රාජ්‍යයේ බීජය වැපිරිය යුතුය. දේව රාජ්‍ය වෙනුවට මේ ලෝකයේ රාජ්‍යයම වර්ධනය වන්නේ දේව රාජ්‍යයේ බීජ යැයි සිතා බහුතර කිතුනුවෝ මේ පවතින රාජ්‍යයේ බීජ ම වපුරන නිසාය. 

එසකියෙල් 12/22-24

2 කොරින්ති 5/6-10

ශු. මාක් 4/26-34

ඵල දරන්නෙකු වන්න.

  • පළමු කියවීම තුළ ඉඟි කරන්නේ ගිවිසුම කඩ කරමින් පාෙරාෙන්දු දේශය අහිමි කරගත් ඊශ්‍රායල් ජනයා තුළින්ම මහත් ඵල දරන තැනැත්තෙකු බිහිවන බවයි. 
  • දෙවියන් වහන්සෙගේ කැමැත්ත විනාශය නොව ගොඩගැනීම බවයි "උස් වූ කිහිරි ගස් මුදුනෙන් මම රිකිල්ක් ගෙන සිටුවන්නෙමි. එයින් අතු ලියලන්නේය. එය උතුම් ගසක් වන්නේය. පියාපත් අැති සියලු අාකාශ පක්ෂිහු එය යට ලඟින්නෝය."
  • නැවත වරක් ගිවිසුම් ජීවිතයට ජනතාව පැමිණිම මගින් ගැලවීම උදාවන බවත් ඒ් සඳහා ජනතාව කැඳවීමට කෙනෙකු එවීම දේව කැමැත්ත බවත්, එසකියෙල් තුළින් විප්‍රවාසගත වූ ජනයාට දෙවිඳුන් දෙන පණිවුඩයයි.
  • බලවතුන් ලබාදුන් රාජ්‍ය වටිනාකම් තුළ ජාති අාගම් ලෙස බෙදී සිටින අපටත් ඒක ගසක ලඟින පක්ෂින් සේ එකමුතුව ගැලවීම උදාකර ගැනීමට අාරාධනයක් පවතී.

වැඩෙන බීජයක් වන්න.

  • ‍ඵල දරන්නෙකු වන්නට නම් වැඩෙන බීජයක් සේ ගොඩනැගෙන දේව රාජ්‍ය සඳහා අප කැපවිය යුතු බව සුවිශේෂ ප්‍රකාශනය අවධාරණය කරයි. 
  • දේව රාජ්‍ය උදාකර ගැනීමට හැකි බව පැහැදිලි කරයි.

උපමා දෙකක් ජේසු භාවිතා කරයි.

1. වැඩෙන බීජය

   බීජය වැපිරු පසු එය නොනැවති වර්ධනය වන බව

2. අබ අැටය

   "එය මිහිපිට සියලු බීජවලට වඩා කුඩා වූවත් පසුව එය සියලු පැලැටි වලට වඩා ලොකුවේ. එහි සෙවනේ අහසේ කුරුල්ලන්ට ළඟින්නට හැකිවන තරම් අතු පතර විහිදුවන්නේය."

  • දේව රාජ්‍යයේ බීජය වැපිරිය යුතුය. දේව රාජ්‍ය වෙනුවට මේ ලෝකයේ රාජ්‍යයම වර්ධනය වන්නේ දේව රාජ්‍යයේ බීජ යැයි සිතා බහුතර කිතුනුවෝ මේ පවතින රාජ්‍යයේ බීජ ම වපුරන නිසාය. 
  • අපි අපේ පවුල් තුළ, අපේ හදවත තුළ අපේ සමාජය තුළ වපුරන්නේ දේව රාජ්‍යයේ බීජද ? මේ පවතින රාජ්‍යයේ බීජද ?
  • අපි අපේ සිත් තුළ, පවුල් තුළ, සමාජය තුළ වැඩෙන්නට ඉඩ හැර අැත්තේ දේව රාජ්‍යයේ බීජද පවතින රාජ්‍යයේ බීජද ?

jesustodaysl 2 වන වසර 15 වන සතිය 2018 ජූනි 17

Comments powered by CComment