දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදයේ උත්තරීතරක්වය ගැන මෙනෙහි කරන්නා මනුෂ්‍යත්වයේ උත්තරීතරත්වය ගැන හිතන්නේ නැත්නම් එයින් කවර ඵලක්ද?

දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය 

අවබෝධ කරගත හැක්කේ

දෙවියන් වහන්සේගේ 

සමානකමට හා ස්වරූපයට

මැවු මිනිසුන් ඒකිනෙකා කෙරෙහි 

ගෞරවයෙන්,

දයාවෙන්,

ප්‍රේමයෙන්

ජීවත්වන තරමටය.

 

දෙවියන් වහන්සේ

කිතු තුමන් මඟින්

මිනිසාට සහතික කල විමුක්තිය

මරණින් පසු ලැබෙන්නක් නොව

මේ පොළොව මත ලැබෙන්නක් බව

ලොව තුල ජීවමාන කරන්නේ

දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදයයි.

 

දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදයේ 

උත්තරීතරක්වය ගැන මෙනෙහි කරන්නා මනුෂ්‍යත්වයේ උත්තරීතරත්වය ගැන

හිතන්නේ නැත්නම්

එයින් කවර ඵලක්ද?

 

දිව්‍ය සප්ප්‍රසාදයට ගෞරව කරන්නා මිනිසුන් සතු

ගෞරාන්විත බව සුරකීමට ඉදිරිපත් නාෙවේ නම්

එයින් කවර ඵලක්ද ?

දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය අපට පෙන්වන

විමුක්ති මාර්ගය කුමක්ද ?

 

තර්ජන, අභියෝග, අවදානම් මැද

සහෝදරයා වෙනුවෙන් ජීවත්වීමයි.

සමාජයෙන් එපා කල, කොන් කල

අය වෙනුවෙන් කැපවීමයි...

පීඩිත දුගී අය වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමයි.

වැන්දඹුවන් කුඩාවූන්

වෙනුවෙන් ඉදිරිපත්වීමයි.

සමාජයේ අසාධාරණය

නැති කොට 

සමාජ සාධාරණත්වය

අැති කිරීමයි.

jesustodaysl 2 වන වසර 11 වන සතිය 2018 මැයි 20

 

Comments powered by CComment