ජීවමාන ජේසු යනු අවතාරයක් නොවේ. ජීවමනා ජේසුව අත්දැකීම එතුමන්ගේ දහම තුළ ජීවත් වීමකි. එතුමන් සමඟ එතුමන් තුළ කෑම බීම, වැඩ කිරීම, ජීවත් වීම, අාදි සියල්ලම ඉටු කිරීමකි.

ඉරුදින සුපුවත

උත්ථාන සමයේ තෙවන ඉරුදින

ක්‍රියා           3/13-15, 17-20

1 ජොහාන්     2/1-15

ලුක්            24/35-48

මරණය කුමන්ත්‍රණයකි.

පළමු කියවීම තුළ පැහැදිලි ලෙස ජේසු තුමන්ව මරණයට පත් කිරීම ජුදා නායක පූජකයින් හා ප්‍රභූන්ගේ ක්‍රියාවක් බව අවධාරණය කරයි.

පිලාත් උන්වහන්සේව නිදහස් කරන්නට තීරණය කර සිටි විට එ් තීරණය වෙනස් කර ජේසුව අැණ ගසා බරබ්බාස්ව නිදහස් කර ගැනීම පූජකයින්ගේ හා ප්‍රභූන්ගේ කුමන්ත්‍රණයකියි විස්තර කරයි. එසේ කළත් ජුදාවරුන්ටද ජේසු තුමා විවර කළ ගැලවීම උරුම බව පෙන්වා දෙයි.

පසුතැවි සිත් හරවා ගෙන ගැලවීමේ මාර්ගයට පිවිසීම මගින් සියලු දෙනාට ගැලවීම අත්දැකිය හැකිය. ජුදා ප්‍රභූන් කළ කුමන්ත්‍රණය නිසා ජුදා ජාතියාට ගැලවීම හිමි නොවේය යන අදහසක් නැති බව පැහැදිලි කර දෙයි.

සුභාරංචිය වන්නේ පසුතැවි වෙනස් වී නිවැරදි මාවතට පිවිස ගැලවීම අත්දැකිය හැකි බවයි.

පිළිපැදීමයි සහතිකය.

ජොහාන් සංදේශය ඉතා වැදගත් කාරණයක් අවධාරණය කරයි. "දෙවියන් වහන්සේගේ අාඥා පිළිපදිමු නම් අපි උන්වහන්සේව දන්නා බව ප්‍රකාශ කරමු"

උත්ථාන වු සමිඳුන්ව අදහන බව ප්‍රකාශ කල හැකි එකම මාර්ගය උන්වහන්සෙගේ අාඥා පිළිපැදීමයි.

පාපයෙන් මිදීමට මඟ කියාදුන් ජේසු තුමන් එ් මිල ගෙවීම මගින් අපටද පාපි මාර්ගයෙන් මිදීමේ වරම හිමි වී අැත. පාපයෙන් මිදෙන්නේ නැතිව පනත් ඉටුකරන්නේ නැතිව ජේසු ජීවිත පූජා කළ නිසාම අප ගැලවෙන්නේ නැත.

ඔබ පනත් පිළිපදින කිතුනුවෙක්ද ? පාපි මඟ අත්හළ කිතුනුවෙක්ද ?

අවතාරයක් නොවේ.

ජීවමාන ජේසු යනු අවතාරයක් නොවේ. ජීවමනා ජේසුව අත්දැකීම එතුමන්ගේ දහම තුළ ජීවත් වීමකි. එතුමන් සමඟ එතුමන් තුළ කෑම බීම, වැඩ කිරීම, ජීවත් වීම, අාදි සියල්ලම ඉටු කිරීමකි.

එතුමන්ගේ සුපුවත මුළු ලොවට කියා පාන්නට අැති කැඳවීම ඉටු කිරීම, පාපයෙන් ගැලවීම ලැබීම මුළු ලොවෙහිම අත්දැකීමක් වීම උත්ථානය පරිපූර්ණ වීමයි.

උත්ථානයට සාක්ෂිකරුවන් වීම යනු ලෝකය තුළ උන්වහන්සේ වගේ ප්‍රේමයට, සත්‍යයට, යුක්තියට, සමානාත්මතාවයට සාක්ෂි දැරීමයි. 

 jesustodaysl 2 වන වසර 6 වන සතිය 2018 අප්‍රේල් 15

 

 

Comments powered by CComment