යැදුම - 5

මම උදෑසන යාච්ඤාව පිණිස යොමු වුනෙමි. ශුද්ධ වු බයිබලය මා අසල වූවත් මම එය පෙරලා නොබැලුවෙමි. එහෙත් වචනයක්, ආහාරයක් වන වචනයක් අවැසි විය. දෙවිඳුන්ට ඉඩ දෙමින් බලා සිටියෙමි.

මගේ හදතුලින් වචනයක් ගලා එයි.
සවන් දෙන්න ජීවත් වෙන්න.
මම ඊට අවදිවෙමි.

සමිදුනි ඉගැන්වුව මැනව. මේ තුළ ඔබ පවසන්නේ කුමක්ද ? මට හැඟෙන අරුත නොව ඔබගේ අරුත පහදා දුන මැනව. සවන් දෙන්න ජීවත් වෙන්න.
ක්‍රියා පද දෙකක් - නාම පද දෙකක් නොවේ.
ක්‍රියාවන් දෙකක් ලෙස පෙනුනද එය එකකින් එකක් වෙන් කල නොහැකිය. එබැවින් මෙය එකම ක්‍රියාවක් නොවේද?
සැබැවින්ම එකම ක්‍රියාවකි.


කුමක් ද මේ එකම ක්‍රියාව
යාච්ඤාවයි.

“සවන් දෙන්න - ජීවත් වෙන්න” එනම් යාච්ඥාවයි.. පරිපූර්ණ යාච්ඥාවයි.
තව දුරටත් “සවන් දෙන්න - ජීවත් වෙන්න” එය ක්‍රිස්තියානි ජිවිතයයි. සැබවින්ම කැපවුණු ජීවිතයයි.
“සවන් දෙන්න - ජීවත් වෙන්න” එය එකවරක්, එක තැනක, කාලයකට වරක් නොව. එය නිරන්තර යාච්ඥාවයි. ජීවත්වීමයි.
හැම මොහොතක්ම “සවන් දෙන්න - ජිවත් වෙන්න.” ජිවත් වෙමින් සවන් දෙන්න. සවන් දීමෙන් තොර ක්‍රිස්තියානි ජීවත්වීමක් නෑ.
ජීවත් නොවන, ජීවත් නොකරන සවන් දීමක් නෑ. සවන් දීමේ ප්‍රතිඵලය වඩ වඩාත් සවන් දීමට යොමුවීමයි.

සවන්දීම දෙසවනේ ක්‍රියාවක් පමණක් නොවේ.
සවන්දීමේ මනසේ ක්‍රියාවක් පමණක් නොවේ.
සවන්දීම හදවතේ ක්‍රියාවක් පමණක් නොවේ
සවන්දීම ශරීරයේ ක්‍රියාවක් පමණක් නොවේ
එය ආත්මයේ ක්‍රියාවකි.
සවන්දීම මිනිස් ශක්තියේ ක්‍රියාවක් පමණක් නොවේ.
එය ශුද්ධාත්මයාණන්ගෙන් පිරිමේ ක්‍රියාවකි.


ශුද්ධාත්මයාණෙනී ලෙහෙසි යැයි සිතෙන සවන්දීම ඉක්මවා සැබෑ සවන්දීමට මා යොමු කළ මැනව. සවන් දීමේ සිතක් සවන් දීමේ මනසක් සවන් දීමේ ආත්මයක් මා තුළ මැව්ව මැනව.
සවන්දීම - හුදෙක් ඇසෙනවා අසනවා නොවේ. එහි ගැඹුරු අර්ථය වටහාගන්න. සිතන්න.
බිහිරෙක් සවන් දෙනවා. ඔහු බිහිරියි. ඒත් ඔහුට ඇහෙනවා බාහිරෙන් නොව අභ්‍යන්තරයෙන් වඩා ගැඹුරු සවන්දීම එයයි.

 නැගේ හඬක් ආත්මයේ ගැඹුරින් මගේ සිත මා විමසයි. 

මගේ තෝරා ගැනීම්. දරුවන්, ස්ත්‍රීන්, පරිසරය ඇසුනා පමණද ? තොරතුරු පමණද? පිටස්තරයෙන් ඇසුනා පමණද ? අභ්‍යන්තරයෙන්, ආත්මයෙන් මතුව ආවද එය දේශනයක් නොවේ. මගේම ජීවිතාබෝධයයි. එසේම විය යුතුයි.

jesustoday 31 සතිය 2017 ඔක්තෝම්බර් 01

 

Comments powered by CComment