"සෙනඟ තවත් අයුතුකම් නොකරන්නේය. බොරු නොකියන්නෝය. වංචාව ඔවුන්ගේ කතාවෙහි නොවන්නෝය" එ් තත්වයට පත්වූ විට සමිඳුන් විසින් නඩු තීන්දු අවංලගු කරනු ලැබේ. එ් නිසා ප්‍රීති ප්‍රමෝද වන්න කියන පණිවුඩයයි ශෙපනියා ගෙන එන්නේ. එම වෙනසින් තොර අපි කරන නත්තල් සැමරුම් වැනි ව්‍යාජ ප්‍රීතියක් ගැන නොවෙයි මේ කථා කරන්නේ. 

ගැලවීම සියළු ජාතින්ගේ අත්දැකිමක් වනතුරු කිසිදු ජාතියක ගැලවීම සැබෑ ගැලවීමක් නොවේ. අපි තවමත් ලාංකිකයන් ලෙස සිංහලයන්ගේ පැත්තෙන් විතරක් ගැලවීම සලකා බලන්නෝද ? එසේ නම් සැබෑ අාගමනයකට අපි සූදානම් වන්නෝ නොවෙති.

ඔබ කන බොන කොට ගැලවීම ගැන අවදියෙන්ද ? ඔබ අඳින පළඳින විට ගැලවීම ගැන අවදියෙන්ද ? ඔබ දුරකථනය, අන්තර්ජාලයේ භාවිතා කරන විට ගැලවීම ගැන අවදියෙන්ද ? ඔබ ජනමාධ්‍ය අැසුරු කරන විට ගැලවීම ගැන අවදියෙන්ද ඔබ තීරණ ගන්නා විට ගැලවීම ගැන අවදියෙන්ද ?

ජේසුගේ රාජ්‍යය දේව රාජ්‍ය ජුදා රාජ්‍යයක් නොවේ. මිනිස් රාජ්‍යයකි. ජාතිවාදය අහොසි වූ රාජ්‍යයකි. ජාතිවාදි සිත් අැති අදහස් අැති කිසිවෙකුව ක්‍රිස්තු රාජාණන්ට ගරු කළ නොහැකිය. ඔව් හු ජේසු ගේ රාජකීයත්වයට පිටුපා පවතින රාජකියත්වයට අා වඩන අය වෙති.

ලෝකාන්තිමයේ නොව මේ මොහාෙතේද අපගේ ජීවිත තුළ දේව විනිශ්චය සිදු වේ. මේ මොහොත තුළ පවුලේ මීසමේ ගමේ රටේ ජීවිත යථාර්ථය තුළ අප කරන කියන දේ මතයි අපේ ගැලවීම තීරණය වන්නේ.