අප මීට මෙර මේ මාතෘකාව යටතේම ලිපියක් ලිවිමු. ඒ කල්පිටිය දූපත් ආශ්‍රයෙන් ඇති වු පාරිසරික ප්‍රශ්න අරඹයාය.

වේ ප්‍රශංසා විමසුමක් - 5

ශ්‍රී ලංකාවේ අතීශය සුන්දර භූමි ප්‍රදේශයක් වන බණ්ඩාරවළ ප්‍රදේශයට දැවැන්ත විනාශයක් කැඳවා තිබෙන උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ කතිකාව දෙස ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියාණන්ගේ “වේ ප්‍රශංසා මා සමිදුන්ට” විශ්ව ලේඛනය ඇසුරින් බැලීම මේ කෙටි ලිපියේ අරමුණයි.