මිහිතලය අපගේ වාස භූමිය වන අතර එය දෙවියන් වැඩ සිටින ශුද්ධ භූමියයි. එය විනාශ කිරීම දෙවියන්ට එරෙහි වීමකි. ජංගම දුකරථන දෙක නැතත් සිම් තුන හතරක් අාදි ලෙස විද්‍යුත් උපාංග අධි භාවිතය දියුනුවේ ලක්ෂණ්‍යක් නොවේ. පරිසර ද්‍රෝහි පැවැත්මක ලක්ෂයකි බව වටහාගෙන ක්‍රියා කරමු.

අප්‍රියෙල් 22 ලෝක මිහිතල දිනය ලෙස සැලකේ. මෙවර මිහිතල දිනයේ තේමාව විද්‍යුත් කැළි කසල නොවූවද අප මිහිතලය විද්‍යුත් කැළි කැසළින් සිරවීම ගැන අවධානය යොමු කරමු.

වත්මන් සමාජය e-සමාජයක් ලෙස හැදින්වේ. එහි අදහස විද්‍යුත් සමාජයක් යන්නයි. සෑම සියලු ක්ෂත්‍රයක්ම ව්ද්‍යුත් උපාංගයන්ගෙන් සමන්විත වන විට කැළි කසල ලෙස දිනපතා මේ විද්‍යුත් උපාංග මිහිතලය මත ගොඩගැසේ.

සාමාන්‍ය කැළි කසළ වලට වඩා විද්‍යුත් කැළි කසල අාකාර ගණනාවකින් පරිසරයට හානි පමුණවයි. එහි ප්‍රධානතම අාකාරය වන්නේ මේ විද්‍යුත් කැළි කසළ සමග විකිරණශීලි ද්‍රව්‍ය පරිසරයට එකතු වීමයි.

CFC බල්බ, දුකරථන වල බැටරි, CD තැටි, වාහන බැටරි, ජංගම දුරකථන ඉතා විෂ සහිත විද්‍යුත් අප ද්‍රව්‍ය වේ. විද්‍යුත් කැළි කසල වල අැති අනෙක් බරපතල අහිතකර ස්වභාවය වන්නේ එ්වා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම අපහසුවීමයි. මේවා බොහෝමයක් දෘඩ ද්‍රව්‍ය හා ප්ලාස්ටික් වලින් සමන් විත වේ.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ වසරකට පාවිච්චි කළ දෘඩ විද්‍යුත් භාණ්ඩ ලක්ෂ 40-50 අතර ප්‍රමාණයක් කැළි කසල ලෙස පරිසරයට මුදා හරි. 2016 වසෙර් CFC බල්බ පමණක් ලක්ෂ 24 ක් පරිසරයට මුදා හැර අැත. CFC බල්බ භාවිතයෙන් පසුව ඉවත දැමීම සුවිශේෂි අාරක්ෂක විධිවිධාන යටතේ විශේෂ අාකාරයකට සිදු කළ යුතු වූවන් අප රට තුළ ගංගා ඉවුරුවල ගෘහ අාශ්‍රිත ඉඩ කඩම් වල  එ්වා බැහැර කර තිබෙනු දැකිය හැකිය. රජය අරඹා අැති CFC බල්බ ප්‍රතිචක්‍රීකරණ වැඩ සටහන ගැන මහජන අවධානයක් නැති බව පෙනේ.

තවමත් ශ්‍රී ලංකාව සැලකෙන්නේ e-රටක් වශයෙන් නොවේ. දිනෙන් දින e-රටක් වෙත ගමන් කරන රටක් ලෙස අපි විද්‍යුත් කැළි කසල මිහිතලයට කරන හානිය ගැන දැඩි අවධානයකින් දැඩි ප්‍රතිපත්ති මත කටයුතු කිරීමට යොමු විය යුතුය.

මිහිතලය අපගේ වාස භූමිය වන අතර එය දෙවියන් වැඩ සිටින ශුද්ධ භූමියයි. එය විනාශ කිරීම දෙවියන්ට එරෙහි වීමකි.

ජංගම දුකරථන දෙක නැතත් සිම් තුන හතරක් අාදි ලෙස විද්‍යුත් උපාංග අධි භාවිතය දියුනුවේ ලක්ෂණ්‍යක් නොවේ. පරිසර ද්‍රෝහි පැවැත්මක ලක්ෂයකි බව වටහාගෙන ක්‍රියා කරමු.

jesustodaysl 2 වන වසර 7 වන සතිය 2018 අප්‍රේල් 22

Comments powered by CComment